Hoppa till huvudinnehåll
Spårvagn av modell M32 i stadstrafik

Förstärkning av kontrollprogram för nödöppnare på spårvagnar av modell M32

Samtliga nödöppnare i spårvagnar av modell M32 har plomberats från och med tisdagen den 2 februari, vilket underlättar kontroller utanför planerade program och upptäckter av felaktig användning. Plomberingen inspekteras vid den utökade kontroll som infördes i mitten av januari i samband med daglig teknisk översyn innan vagnar sätts i trafik.

Göteborgs Spårvägar har under två veckor utökat de dagliga säkerhetskontrollerna av nödöppningsfunktionen på vagn M32 för att öka tryggheten för våra resenärer och personal. Under perioden 19 januari – 1 februari har vi gjort cirka 2 000 utökade kontroller på nödöppnarna i de vagnar av modell M32 som dagligen satts i trafik. Utfallet är att en vajer i en nödöppnare som upplevdes som trög har bytts ut. Dessutom har en extrakontroll utförts i en vagn där nödöppnare upplevdes som tröga vid den första kontrollen. Extrakontrollen föranledde inga åtgärder.

Bakgrund

Under perioden 2007 – 2015 har Göteborgs Spårvägar registrerat cirka 80 vagnfel relaterade till nödöppningsfunktionen i spårvagnar av modell M32. Det har inte skett några olyckor eller incidenter kopplade till nödöppnaren. De vanligaste felen har varit att en vajer som frigör låsmekanismen vid nödöppning går av eller att en elektrisk brytare fastnar i ett läge som innebär att den felaktigt ger signal om att nödöppning är aktiverad. Felen har rapporterats både som garanti- och seriefel samt som ett allvarligt säkerhetsproblem till leverantören Ansaldobreda.

Göteborgs Spårvägar har även rapporterat nödöppningsfunktionen som en allvarlig säkerhetsbrist till Transportstyrelsen samt ökat de ordinarie säkerhetskontrollerna av nödöppningsfunktionen.

Eftersom leverantören Ansaldobreda inte vidtagit några åtgärder startade Göteborgs Spårvägar själva en utredning 2014 för att utveckla en säkrare konstruktion av nödöppnaren. Konstruktionen är klar och har testats och vidareutvecklats i olika steg. Vår bedömning är att en slutgiltig lösning ska vara klar våren 2016. Att utvecklingen tar tid beror dels på tester av olika material och att olika modifieringar krävs, dels måste den nya lösningen vara säkrare än grundkonstruktionen eftersom leverantören fortfarande har produktansvar.

Läs mer här

2016-01-18: Göteborgs Spårvägar ökar säkerhetskontrollen av nödöppning på vagn M 32

2016-02-01: Ökad kontroll av nödöppningsfunktionen på M32 

Frågor och svar

Varför ersätter ni faktisk kontroll med plombering?

Plombering sker efter en faktisk kontroll av nödöppnaren. Genom plombering skapar vi även möjligheten att upptäcka felaktig användning eller missbruk av nödöppnarna mellan kontrollerna.

Innebär det att ni minskar kontrollerna nu?

Nej, kontroll av plombering sker vid den dagliga översynen precis som den funktionskontroll som vi har gjort sedan den 19 januari. Skillnaden är att vi nu ser om någon har missbrukat nödöppningen genom att plomberingen är bruten. I dessa fall gör vi en ny funktionskontroll innan nödöppnaren plomberas. Dessutom genomförs våra återkommande säkerhetskontroller vid 10?000 km som tidigare.

Förändras säkerhetsnivån nu när ni börjar med plombering?

Vi håller den säkerhetsnivå som krävs för spårvagnstrafik.

Vad händer om en bruten plombering upptäcks när spårvagnen är i trafik?

Förare ska omedelbart rapportera händelsen till vår trafikledning, som prioriterar händelsen som säkerhetsfel. Servicepersonal kallas ut till vagnen, som kontrollerar funktionen på nödöppnaren och gör en ny plombering om inga åtgärder krävs. Därefter kan vagnen fortsätta i trafik. Om åtgärder krävs tas spårvagnen omedelbart ur trafik.

Kan plomberingen vara ett hinder om öppning med nödöppnarna krävs?

Nej, plomberingen påverkar inte en nödöppning.

Göteborgs Spårvägar har sagt att de utökade kontrollerna ska pågå till den nya lösningen är på plats. Varför har ni inte berättat om plombering?

Plomberingen är en av olika förbättringar som vi har testat. Vi tog beslutet att genomföra plombering måndagen den 1 februari.

När beräknas den nya konstruktionen av nödöppnare vara på plats? Vad är det som ska göras?

Just nu beräknar vi att den nya konstruktionen är testad och godkänd inom två månader. Därefter ska konstruktionen produceras och installeras i de cirka 40 vagnar av modell M32 som går i trafik. Vår bedömning är att åtgärderna blir klara under första halvåret 2016.

Varför fortsätter ni inte med dagliga kontroller fram tills den nya konstruktionen är klar?

Vi har haft dagliga kontroller hela tiden och kommer att fortsätta med det även när den nya konstruktionen är färdig. Sedan den 19 januari har vi utökat de dagliga kontrollerna.

Publicerad