Hoppa till huvudinnehåll

En hållbar resa

Uppföljningar av miljöarbetet

För att säkerställa att alla avdelningar följer de miljöskyddsregler och styrdokument som finns framtagna inom verksamheten sker regelbundna uppföljningar genom egenkontroll och ronder samt internrevisioner. Vid dessa avstämningar fångas förbättringsmöjligheter och avvikelser upp.

En annan fördel med internrevisioner är att våra avdelningar kan lära sig av varandras arbete och utvecklas tillsammans. Vi får även regelbundna externrevisioner där vi får feedback på vårt arbete så att vi kan bli ännu bättre.

Kunskap ger motivation

Under hösten 2022 har vi släppt en miljöutbildning som numera ingår i det obligatoriska utbildningspaketet för alla nyanställda. Syftet med utbildningen är att alla ska få en grundläggande förståelse för vilka utmaningar som finns med klimatomställningen och hur vi tillsammans kan nå våra interna, lokala och globala miljömål. Utbildningens fokus är på transporter, energianvändning, avfallshantering och konsumtion. Läs mer kring hur vi arbetar för en hållbar spårvägstrafik i vår hållbarhetsrapport 

Resan mot ett grönare Göteborg

Genom att driva en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar vi dagligen till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. För att det ska vara möjligt arbetar vi ständigt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan utifrån de lagar, regler och krav som vår verksamhet regleras av samt utifrån våra egna miljöpolicies och våra beslutade miljömål.

Till våra spårvagnar använder vi enbart ”Bra miljöval-märkt el”, det vill säga endast el från förnyelsebara energikällor.

 

Idag är all el vi köper från vindkraft och märkt med Bra Miljöval – det har vi bevis på!

Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt genom våra inköp av varor och tjänster, vår avfalls- och kemikaliehantering samt vår energiförbrukning. Ambitionen är att all drift och underhållsarbete samt anläggningsarbete ska utföras på ett miljöriktigt sätt och genom ett systematiskt arbetssätt i vårt verksamhetsledningssystem, baserat på ständiga förbättringar.

Flera av Göteborgs Spårvägars depåer har fordonstvättar och på depå Rantorget utförs metallbearbetning vilket resulterar i att de är anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen och prövas av en tillsynsmyndighet.

Göteborgs Spårvägars miljömål är satta inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan. Utöver våra egna mål jobbar vi också mot de lokala och globala miljömålen.

För att minska vår miljöpåverkan från kemiska produkter har vi under året fortsatt att se till att minimera antalet kemiska produkter i verksamheten samt säkerställa att inga produkter med utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen på SIN-listan köps in.

Vi arbetar aktivt med att begränsa buller och gnissel som uppkommer från spårvagnarna. Det görs främst genom översyn av rutiner kring underhåll samt nya metoder och medel för smörjning. För att minska gnissel i spåren har vi fasta smörjstationer på strategiska platser i spårvägsanläggningen och vi optimerar utläggningspunkterna baserat på kundklagomål. Problemet är komplext utifrån de förutsättningar med vagnar och infrastruktur som vi har att utgå ifrån. Utförandeentreprenadavtalet Avdelningen Infrastruktur och driftsäkring genomför drift, underhåll och byggnation av spår-, kontaktlednings- och signalsäkerhetsanläggningar. Infrastrukturs betydande miljöaspekter är buller i samband med fordonstrafik och från arbetsmaskiner, kemikalieanvändning samt utsläpp till luft från förbränningsmotorer. Avdelningen genomför ett systematiskt arbete med att minska sin miljöpåverkan. Bullrande arbeten uppkommer framförallt i samband med underhåll på spår och påverkar både omgivning och arbetsmiljö. Mätningar genomförs löpande och till följd har en del maskiner och utrustningar bytts ut till tystare alternativ.

På avdelningen Infrastruktur och driftsäkring används ett flertal kemiska produkter. Den största mängden kemikalier som används är produkter för att minska friktion och ljud mellan räls och spårvagn samt produkter för smörjning av växlar.

Ekonomisk hållbarhet

Resan med kollektivtrafik är vårt främsta bidrag till ett hållbart Göteborg. Under 2022 körde Göteborgs Spårvägar 14,1 miljoner tågkilometer för att på ett miljöanpassat sätt ta människor dit de behöver. Det blir nästan ett varv runt jorden varje dag under ett år!

För oss betyder ekonomisk hållbarhet att vi ska använda, vårda och underhålla våra resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden. Göteborgs Spårvägar arbetar strategiskt med frågor kopplade till personalrekrytering och utbildning för en hållbar kompetensförsörjning. Spårvagnarna är vår viktigaste materiella resurs som vi långsiktigt måste vårda och värna om. Våra medarbetare och spårvagnar utgör grunden för frågorna som är kopplade till våra produkter och tjänster. I produktstrategin, som årligen uppdateras, styr resandeutvecklingen kapacitetsfrågor och de olika vagntypernas livslängd.

 

Från 1 januari 2020 förnyades avtalet som Göteborgs Spårvägar har med Västtrafik som ger oss uppdraget att leverera spårvagnstrafik i Göteborg fram till 2034. Samarbetet bygger på den så kallade Västtrafik-modellen, vilket innebär att Göteborgs Spårvägar och Västtrafik samarbetar i flera forum som ger en tätare och bredare kontakt mellan verksamheterna än tidigare. Göteborgs Spårvägar har även tecknat avtal med Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad för drift och underhåll av spårvägsanläggningen i Göteborg och Mölndal samt trafikledning för spårvägen och trafiksäkerhet. Avtalet gäller 2020 – 2034.

Ekonomin följs upp i de tre avtalsområdena: Trafikavtalet, Utförandeentreprenadavtalet samt övriga avtal. Inom Trafikavtalet kantades året av bland annat högre kostnader för underhåll av vagnar och utrangeringskostnader, vilket kunde vägas upp med lägre personalkostnader än budgeterat. Inom Utförandeentreprenadavtalet kunde tidigt på året konstateras att kostnadsbasen för uppdragen inom avtalet var högre än intäkterna. Detta är ett strukturellt underskott som funnits med sedan avtalsstart. Dialoger med Stadsmiljöförvaltningen har förts under hela 2022 gällande underskottet.