Hoppa till huvudinnehåll

Så här behandlar Göteborgs Spårvägar dina personuppgifter

Uppdaterad 2023-11-24

På den här sidan kan du läsa om vad Göteborgs Spårvägar gör med dina personuppgifter. Du kan bland annat få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi behandlar dem och vilka bestämmelser som gäller för behandlingen. Du kan även läsa om hur Göteborgs Spårvägar behandlar dina personuppgifter med anledning av offentlighetsprincipen. 

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en person. Det är till exempel namn, adress och personnummer – men det kan även vara en bild, ljudinspelning ett bankkontonummer, ett bilregistreringsnummer eller ett ärendes diarienummer om det går att koppla uppgiften till en levande person. 

Med personuppgiftsbehandling, eller behandling av personuppgifter, menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. En behandling kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, organisera, läsa, samköra eller skriva ut uppgifterna. Även blockering eller förstöring av personuppgifter är en behandling av personuppgifter. 

Därför behandlar Göteborgs Spårvägar dina personuppgifter

Göteborgs Spårvägar behandlar ibland dina personuppgifter när vi genomför vårt uppdrag, att köra spårvägstrafik. Detta gör vi på uppdrag av Västtrafik och Stadsmiljöförvaltningen hos Göteborgs stad. Vi behandlar också uppgifter om våra anställda, och du som besöker eller kontaktar oss. Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB. Det innebär att det är styrelsen som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter finns kontaktuppgifter längst ner. 

För att det ska vara tillåtet för Göteborgs Spårvägar att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Det måste också finnas ett särskilt och uttryckligt ändamål. 

Eftersom Göteborgs Spårvägar är ett kommunalt bolag ska vi följa offentlighetsprincipen. Syftet med offentlighetsprincipen är att göra det möjligt för allmänheten och massmedia att ha insyn i myndigheternas verksamhet. Det innebär bland annat att de flesta handlingar som skickas in till oss diarieförs och blir allmänna handlingar som på begäran kan lämnas ut, om de inte omfattas av sekretess. 

Reglerna om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar finns bland annat i grundlagen tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. 

Tryckfrihetsförordningen har företräde framför EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagens bestämmelser. Göteborgs Spårvägar får därför behandla personuppgifter för att lämna ut dem i enlighet med offentlighetsprincipen även om utlämnandet inte omfattas av ändamålen för behandlingen av uppgifterna. 

Vill du kontakta oss anonymt eller har skyddad identitet får du inte lämna med några personliga uppgifter, då dessa uppgifter registreras i vårt diarium och därmed blir allmän handling. 

Det är först och främst våra anställda som behandlar dina personuppgifter efter att vi har samlat in dem. Detta gör vi för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter. 

Ibland behöver vi även dela dina personuppgifter med Göteborgs stad eller andra myndigheter. Vi måste även ibland lämna ut allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Göteborgs Spårvägar använder olika IT-system i vår verksamhet. Därför behöver vi anlita utomstående leverantörer som ser till att vår verksamhet fungerar på ett bra sätt. 

När utomstående leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning, ger vi dem instruktioner om vad de får göra med uppgifterna. Detta skrivs in i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. Det är Göteborgs Spårvägar som är personuppgiftsansvarig och som bestämmer hur leverantörerna får behandla personuppgifterna. Våra leverantörer finns främst inom IT-relaterade tjänster och de kommungemensamma tjänsterna inom staden, såsom de olika personalsystemen. 

Eftersom vi är ett kommunalt bolag lyder vi under arkivlagen. Arkivlagstiftningen bestämmer vilka handlingar och uppgifter som ska bevaras och vilka som ska gallras efter en bestämd tid. Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse kan gallras direkt. Göteborgs Spårvägar sparar bara de personuppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet. Eftersom vi är ett kommunalt bolag ska de handlingar som är allmänna bevaras som utgångspunkt. För Göteborgs Spårvägars del är det arkivnämnden för Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som fattar beslut om gallring. När inget gallringsbeslut finns ska vi bevara uppgifterna. 

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen. Vi strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES.  

Göteborgs Spårvägar använder oss av sociala medier (Instagram och Linkedin) där du bland annat kan få information om förvaltningens verksamhet och skriva kommentarer. Personuppgifter som du lämnar i dessa kanaler kan komma att överföras till tredjeland (USA). 

Vi använder flera Office 365 produkter, såsom Outlook, Teams, SharePoint. Produkterna används för flera ändamål. Microsoft är tjänsteleverantör och personuppgiftsbiträde för behandlingar i dessa verktyg. Eftersom Microsoft är ett amerikanskt företag kan det förekomma så kallad tredjelandsöverföring av dina personuppgifter i dessa verktyg. 

Vårt dataskyddsombud

Göteborgs Spårvägar har ett dataskyddsombud som finns på dataskyddsenheten hos Göteborgs stad. Dataskyddsombudet har två olika roller. En roll är att ge råd om dataskyddsfrågor inom Göteborgs Spårvägar. Den andra är att kontrollera hur bolaget sköter sig när det kommer till dataskydd. 

Dataskyddsombudets uppdrag omfattar bland annat att: 

  • informera om dataskyddsbestämmelser
  • ge råd om dataskydd
  • ge råd vid konsekvensbedömningar
  • kontrollera att bolaget följer dataskyddsbestämmelserna
  • vara kontaktperson för de registrerade personerna och för tillsynsmyndigheten.

Har du frågor om Göteborg Spårvägars personuppgiftsbehandling eller om dina rättigheter som registrerad? Då kan du kontakta personuppgiftsansvarig och/eller vårt dataskyddsombud. 

Kontaktuppgifter:  

Personuppgiftsansvarig: Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB, Box 424 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se 

Dataskyddsombud för Göteborgs Spårvägar: dso@intraservice.goteborg.se 

Dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. En obegränsad rättighet innebär att du kan utöva den rättighet fullt ut som den står i EU:s dataskyddsförordning. En begränsad rättighet kan du inte utöva fullt ut eftersom andra regler i den svenska lagstiftningen inskränker rättigheten. 

Under varje rubrik kan du ta reda på om en specifik rättighet gäller obegränsad i förhållande till Göteborgs Spårvägars personuppgiftsbehandling. Oavsett om du kan utöva en rättighet fullt ut eller inte, är vi skyldiga att informera om den. 

Rätten till information är en grundläggande del av dina rättigheter. Rättigheten innebär att du har rätt att få klar och tydlig information när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Du har rätt att få information om vilken rättslig grund vi använder för behandlingen och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att få veta vem som är personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter till denne. Du har också rätt att få information om kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud. Denna rättighet gäller obegränsad för dig som registrerad. 

Du har rätt ta del av dina uppgifter, eller rätt till registerutdrag som rättigheten också kallas. Detta innebär att du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig och även få information om hur uppgifterna används. 

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag från oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och med vilket syfte vi behandlar uppgifterna. Denna rättighet gäller obegränsat för dig som registrerad. 

Begäran om registerutdrag och information skickas till Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Din begäran om registerutdrag diarieförs i vårt diarium. 

Göteborgs Spårvägar har ansvar för att de uppgifter vi behandlar om dig är riktiga och uppdaterade. Detta innebär att om du upptäcker att en uppgift som rör dig är felaktig har du rätt att få uppgiften rättad utan att det tar onödigt långt tid. 

Du har också rätt att komplettera med relevanta uppgifter om några uppgifter som rör dig är ofullständiga. Den här rättigheten gäller bara om Göteborgs Spårvägar har registrerat en felaktig uppgift om dig. 

Begäran om rättning av felaktiga personuppgifter skickas till Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se. Din begäran diarieförs i vårt diarium. 

Rätten till radering innebär att du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar. Det kan bland annat handla om att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. Raderingen ska då ske utan onödigt dröjsmål. 

Rätten till radering är i många fall begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom Göteborgs Spårvägars verksamhet. Detta eftersom vi i de flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lagar eller förordningar.  

Göteborgs Spårvägar behandlar till exempel uppgifter om dig när det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för arkivändamål. Då går lagstiftningen före och din rätt att raderas gäller inte. 

Begäran om radering av personuppgifter skickas till Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se. Din begäran diarieförs i vårt diarium. 

Du har rätt att kräva att Göteborgs Spårvägar begränsar personuppgiftsbehandlingen om dig under vissa förutsättningar. Med begränsning menas att vissa uppgifter markeras. Uppgifterna får då bara får behandlas för vissa avgränsade syften. 

Du får kräva att uppgifterna begränsas bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begär rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte. Det kan också handla om att du invänder mot behandlingen. Vi behöver då undersöka om ditt intresse väger tyngre än vårt ändamål för behandlingen. 

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad. Detta eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan om att begränsa användningen av dem. 

Så snart begränsning upphör meddelar vi dig det. 

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det kallas också att du har rätt till dataportabilitet. 

Det gäller personuppgiftsbehandlingar av uppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvarige, som görs med stöd av de rättsliga grunderna samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

Rätten att flytta dina uppgifter är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom Göteborgs Spårvägar. Detta eftersom vi i många fall behandlar uppgifter med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal. 

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som:

-grundar sig på ett berättigat intresse hos oss, 
-vi genomför för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Vi får då bara fortsätta behandla uppgifterna om:  

– vi kan visa att det finns avgörande berättigade skäl till att de måste behandlas som väger tyngre än ditt intresse,
eller om behandlingen behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Om vi kommer fram att det finns sådana skäl kommer vi meddela att vi avslår din invändning. Ifall du är missnöjd med vårt beslut har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, se mer nedan. 

Invändning mot behandling av personuppgifter skickas till Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se. Din begäran diarieförs i vårt diarium. 

Om du har synpunkter på hur Göteborgs Spårvägar behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du kan läsa på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats hur det går till. 

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY 

Du kan även kontakta personuppgiftsansvarig och/eller vårt dataskyddsombud. 

Om Göteborgs Spårvägar har behandlat dina personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning, den kompletterande dataskyddslagen eller annan kompletterande lagstiftning kan bolaget bli tvunget att betala skadestånd. Det innebär en skyldighet att ersätta dig för den skada och kränkning som den felaktiga personuppgiftsbehandlingen har orsakat. 

Om du har lämnat ett samtycke för en viss behandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta oss via info@sparvagen.goteborg.se alternativt Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg. 

Behandling av personuppgifter inom vår verksamhet

Under varje rubrik kan du ta reda på vilka uppgifter som behandlas, för vilka ändamål de får behandlas och hur länge de får bevaras.

Göteborgs Spårvägar behandlar de personuppgifter som du själv lämnar in. Detta för att kunna administrera ärendet och lämna återkoppling till dig. Du kan lämna synpunkter och klagomål utan att uppge kontaktuppgifter, men då kan du inte få något svar av oss. Om du kontaktar oss via Göteborgs Stads kontaktcenter tar även anställda där del av dina personuppgifter. Om du har kontaktat Västtrafik kundservice kan de ibland skicka vidare frågan till oss. Västtrafik använder sedan vårt svar när de svarar dig. 

De uppgifter vi i första hand behandlar är:
– Namn
– Postadress
– Mejladress
– Telefonnummer 

Vi ber dig att inte uppge fler personuppgifter än nödvändigt. Om vi behöver mer uppgifter för att kunna svara på din fråga eller synpunkt, kommer vi att be dig om det. 

Alla uppgifter du mejlar till oss är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om någon begär det.
Den rättsliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Personuppgifterna som behandlas vid enklare frågor gallras (tas bort) så fort frågan är färdigbehandlad.
Personuppgifter gällande synpunkter och klagomål bevaras utifrån arkivlagstiftningens bestämmelser. 

Göteborgs Spårvägar behandlar personuppgifter för att kunna handlägga försäkringsärenden som skickas in av medborgare. Det rör sig då om följande personuppgifter: 

– För- och efternamn 
– personnummer
– hemadress
– e-postadress 
– mobilnummer 
– registreringsnummer
– hälsouppgifter (i vissa fall)
– foton (i vissa fall)
– kontouppgifter
– uppgifter om närstående 

Hos Göteborgs Spårvägar är det bara vår försäkringshandläggare som har tillgång till uppgifterna i försäkringsärenden. 

Vi har en rättslig förpliktelse att behandla uppgifterna. Enligt artikel 13 i EU:s tågpassagerarförordning har vi ett skadeståndsansvar för skador som uppkommer hos våra resenärer vid resa med oss. Enligt 4 § i järnvägstrafiklagen (2018:181) ska artikel 13 även gälla för resor med spårväg. 

I vissa fall kan det hända att vi behandlar känsliga personuppgifter. Det handlar oftast om att information om hälsa eller bilder på skador tas med i ett skadeståndsanspråk. Vi hanterar de känsliga uppgifterna bara genom att lägga in dem i ärendet. Uppgifterna registreras inte för sig och görs inte sökbara. De känsliga personuppgifterna behövs för att vi ska kunna handlägga försäkringsärenden. Vår rättsliga grund för behandlingen är artikel 9.2 f i Dataskyddsförordningen. Artikeln anger att känsliga personuppgifter får behandlas om det krävs för att kunna fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk. 

Då personuppgifterna ingår i allmänna handlingar ska de bevaras om inte ett gallringsbeslut finns. Uppgifterna bevaras utifrån arkivlagstiftningen. 

Uppgifterna delas med vårt försäkringsbolag, som gör bedömningen i ärendet. Vi ber dig att skicka eventuella läkarintyg och bilder på personskador direkt till vårt försäkringsbolag, eftersom de inte behövs för vår handläggning av ärendet. 

När du registrerar ditt besök i besökskioskerna i vår reception behandlas följande information, som du lämnar i kiosken:
– Namn 
– företag/avdelning
– e-postadress
– mobiltelefonnummer 

Behandlingen är nödvändig av säkerhetsskäl. Vi behöver veta:
– att en besökare uppehåller sig i våra lokaler
– att rätt person befinner sig i våra lokaler och på rätt yta
– vem som ansvarar för besökaren. 

Därigenom har vi kontroll över vilka personer som finns i lokalerna, och minskar risken för skador om det sker en olycka eller brand. Vår rättsliga grund för behandlingen är en rättslig förpliktelse utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778). 

Informationen delas med vår leverantör och eventuella underleverantörer.
Uppgifterna raderas efter 24 timmar. 

När vi rapporterar avvikelser, till exempel olyckor eller störningar, i vårt system för detta kan vi lägga in uppgifter som vi får av dig som vittne eller motpart. Vi kan också be dig om dina uppgifter om du är vårdnadshavare till ett barn som är vittne eller motpart. 

Vi behöver uppgifterna för att kunna utreda olyckor och avvikelser, så att de inte händer igen. Det kan också hända att informationen behövs för att utreda försäkringsärenden. 

Det är våra inre och yttre trafikledare som samlar in informationen från dig. De uppgifter som kan komma att behandlas är:
– För- och efternamn
– Postadress
– Mejladress
– Telefonnummer
– Personnummer
– Video med röstinspelning (i vissa fall) 

De inom Göteborgs Spårvägar som utreder avvikelser har tillgång till uppgifterna i systemet. Även personal på Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har tillgång uppgifterna i systemet, eftersom förvaltningen äger spåren.  

Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till Polisen ifall de begär detta.
Våra leverantörer behandlar personuppgifterna enligt instruktioner från oss. 

Uppgifter i avvikelseärenden ska bevaras hos Göteborgs Spårvägar. 

Vi har en rättslig förpliktelse att behandla uppgifterna. Enligt 1 § i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg har tillsynsmyndigheten det samlade ansvaret för säkerhet vid spårväg. Enligt 2 § i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg är det Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Transportstyrelsen har i sin tur utfärdat föreskrifter som säger att vi måste utreda olyckor och andra avvikelser så att vi kan undvika att de händer igen, och ge information till de som berörs (se punkt 5, 6 § i föreskriften TSFS 2013:44).  

För uppgifter som rör försäkringsärenden finns också förpliktelser utifrån andra lagar. Enligt artikel 13 i EU:s tågpassagerarförordning har vi ett skadeståndsansvar för skador som uppkommer hos våra resenärer vid resa med oss. Enligt 4 § i Järnvägstrafiklag (2018:181) ska det som sägs i artikel 13 även gälla för resor med tunnelbana och spårväg. Se mer under fliken ”Du som har ett försäkringsärende hos oss”. 

 

När du söker jobb hos oss inkommer du med följande personuppgifter, via vår leverantör Visma Recruit:
– För- och efternamn
– Födelsedata
– Mejladress
– Meritförteckning
– Skriftliga omdömen
– Betyg
– Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner 

Om du går vidare i rekryteringsprocessen samlar vi in de här uppgifterna:
– Ditt ansökningsnummer
– Notering vid referenstagning
– En notering om att du har visat upp ett utdrag ur belastningsregistret, vi skriver inte något om vad som stod i utdraget (detta gäller endast när dig som har sökt en säkerhetsklassad tjänst) 

De som har tillgång till personuppgifterna hos Göteborgs Spårvägar är:
– rekryterande chef 
– personal på vår rekryteringsenhet.
Vår leverantör Visma Recruit behandlar personuppgifter i de inskickade ansökningshandlingarna enligt våra instruktioner. 

Vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter i ansökningshandlingar är berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra rekryteringsprocessen. 

Vår rättsliga grund för att spara en notering om att du har visat upp ett utdrag ur belastningsregistret är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det anges i 12 § i ”lagen (1990:1157) om arbete med säkerhet vid tunnelbana och spårväg” att arbete som rör säkerhet enbart får utföras av den som utifrån personliga förhållanden kan anses lämplig. 

Personuppgifterna i ansökningshandlingarna från dig som får jobbet bli en del av allmänna handlingar. Eftersom det inte finns ett gallringsbeslut ska vi bevara handlingarna, enligt arkivlagstiftningen. 

Personuppgifter för dig som inte får tjänsten gallras (raderas) efter två år, detta enligt gallringsbeslut. Undantaget från gallring är personnamn och mejladress. Dessa uppgifter ingår i en sökandeförteckning. Förteckningen är en allmän handling och vi måste därför bevara den enligt arkivlagstiftningen. 

Att uppgifter för dig som inte fått tjänsten sparas i två år beror på rättslig förpliktelse. Enligt 2 kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567) har nämligen den som inte fått tjänsten rätt att få se meriter och uppgifter för den som fick tjänsten och de som blev kallade till intervju. 

Utdrag ur belastningsregister visas endast upp för oss, och sparas inte hos Göteborgs Spårvägar. 

Göteborgs Spårvägar tar inte emot spontansökningar. Ifall du har inkommit med en sådan ansökan via mejl raderar vi dina uppgifter efter att vi har svarat på ditt mejl. 

Göteborgs Spårvägar behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att administrera din anställning eller ditt uppdrag, betala ut lön och ersättning. I vissa fall är det nödvändigt för Göteborgs Spårvägar som arbetsgivare att hantera även känsliga personuppgifter. Detta gäller främst i ärenden som sjukskrivning och rehabilitering. Den lagliga grunden för behandlingarna är för att fullgöra ett avtal. 

Vi behandlar dina personuppgifter främst utifrån de rättsliga grunderna avtal och allmänt intresse. Hela listan över behandlingar hittar du i dokumentet ”Så här behandlar Göteborgs Spårvägar AB personuppgifter för dig som anställd”, på vårt interna intranät. 

Om du är anställd hos ett bolag som utför arbete hos oss måste vi behandla en del uppgifter om dig. Vi gör detta främst för din och våra anställdas säkerhet. Uppgifterna används för att:
– se att du har rätt kompetens för arbetet
– låta dig gå kurser hos oss, innan arbetet påbörjas
– utfärda tillstånd för olika typer av arbete (till exempel att köra tryck eller lift, eller att utföra heta arbeten) 

De uppgifter vi behandlar om dig är:
Namn
– Telefonnummer arbete
– Mejladress arbete
– Information om de kurser och utbildningar du har gått
– Personnummer (bara om du ska gå kurs hos oss) 

Att vi utför behandlingen beror på ett viktigt allmänt intresse. Det bygger i sin tur på de krav på säkerheten som ställs i flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Deltagarförteckningar för våra kurser och certifikat måste vi diarieföra och sedan bevara (spara för alltid). Detta beror på krav från arkivlagstiftningen, som vi måste följa eftersom vi är ett kommunalt bolag. 

Drogtester

Samtliga personer som nyanställs ska göra ett drogtest. 

Personal med säkerhetstjänst får göra slumpvisa drogtester under sin anställningstid. 

Det är vår leverantör för företagshälsovård som genomför drogtesterna. De har eget personuppgiftsansvar för uppgifterna. 

För dig som blir anställd görs en notering om att drogtestet är godkänt. Noteringen ska vi sedan bevara utifrån arkivlagstiftningen. Samma sak gäller för resultat från senare slumpvisa tester. Företagshälsovården ger oss inte tillgång till testresultaten för någon som i slutändan inte blir anställd. Generellt är det sekretess för resultat från drogtest. Det följer av 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Vår rättsliga grund för behandlingen, det vill säga drogtesterna, är olika för olika personalgrupper: 

– För personal med säkerhetstjänst: Den rättsliga grunden är för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Det anges i 12 § i ”lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg” att arbete som rör säkerhet enbart får utföras av den som utifrån personliga förhållanden kan anses lämplig.
För övrig personal: Drogtestet vid anställning bygger på ett berättigat intresse från vår sida. Detta för att vi ska kunna leva upp till vårt ansvar som arbetsgivare och våra interna regler för en nykter och drogfri arbetsplats. 

Utandningsprov 

Den som är trafikpersonal och har säkerhetstjänst ska göra ett utandningsprov för alkohol inför varje arbetspass. 

Behandlingens rättsliga grund är att den behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det anges i 12 § i ”lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg” att arbete som rör säkerhet enbart får utföras av den som utifrån hälsotillstånd kan anses lämplig. Transportstyrelsen har också utfärdat föreskrifter om att vi ska bedriva en säker verksamhet utifrån hälsotillståndet för personal med ansvar för trafiksäkerhet (se punkt 2, 8 §, TSFS 2013:44). 

Vid ett positivt utandningsprov samlar vi in och sparar följande uppgifter om dig:
– Namn
– Personnummer
– Anställningsnummer
– Alkoholvanor (fylls i fritextfält av gruppchef vid samtal) 

Detta följs upp av provtagning för alkoholmarkörer hos vår leverantör för företagshälsovård. Det handlar om minst sex provtillfällen över sex månaders tid. Göteborgs Spårvägar får ta del av provresultaten. 

Vi har en rättslig förpliktelse som arbetsgivare som att följa upp alkoholproblem hos anställda. Vårt ansvar för rehabilitering följer av 30 kap. 6 a § i socialförsäkringsbalken (2010:110). En arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter om det görs för att uppfylla arbetsrättens krav, se 3 kapitlet 2 § i dataskyddslagen (2018:218). 

Dokumentation kring positivt utandningsprov och rehabilitering bevaras. 

Vi behandlar personuppgifter för dig som tidigare har varit anställd hos oss. Du kan klicka på någon av flikarna nedan för att läsa mer om våra olika behandlingar av personuppgifter, samt vårt ändamål och rättslig grund för behandlingen. 

Uppgifter om anställningstid för eventuell återanställning 

Ifall du har varit anställd hos oss sedan återanställs, ska vi enligt lag räkna med tiden för din tidigare anställning i den totala anställningstiden. 

De uppgifter som krävs för detta är:
– Namn
– Personnummer
– Anställningstid 

För att vi ska leva upp till lagkraven behöver vi spara uppgifterna så länge du skulle kunna få ett nytt jobb hos oss. Alltså måste de sparas åtminstone till dess att du uppnår den allmänna pensionsåldern. 

Vår rättsliga grund för behandlingen är att det är en rättslig förpliktelse, för att leva upp till kraven som LAS ställer på oss. (LAS är en förkortning av ”lagen (1980:82) om anställningsskydd”.) 

Uppgifter för arbetsgivarintyg 

För att du som tidigare anställd ska kunna få ut arbetslöshetsförsäkring (A-kassa) kan du behöva visa upp ett arbetsgivarintyg från oss. Enligt lag så måste vi som tidigare arbetsgivare kunna ge dig ett sådant intyg. För att kunna fylla i intyget måste vi spara följande uppgifter om dig:
– Namn
– Personnummer
– Anställningsform
– Arbetstid (heltid, deltid eller varierande arbetstid)
– Arbetad tid
– Lön – Sjuklön, övertidstillägg, mertid, jour, ob-ersättning, lönetillägg, semestertillägg och andra förmåner 

Vår rättsliga grund för behandlingen är att det är en rättslig förpliktelse. Vi måste kunna ge dig ett arbetsgivarintyg enligt 47 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring”. Lagkravet har ingen tidsgräns, vi kan alltså inte radera uppgifterna efter en viss tid utan de måste sparas. 

Uppgifter om arbetsskada och arbetssjukdom 

Enligt vårt kollektivavtal är våra anställda försäkrade genom försäkringsbolaget AFA Försäkring. Du som tidigare har varit anställd hos oss kan fortfarande ansöka om ersättning från AFA Försäkring. Därför måste vi som tidigare arbetsgivare måste spara uppgifter om dig, som AFA kommer att be oss om ifall du gör en anmälan. Uppgifterna innefattar:
– Namn
– Personnummer
– Anställningsform
– Arbetstid (heltid, deltid eller varierande arbetstid)
– Lön
– Uppgifter om en eventuell arbetsskada eller arbetssjukdom 

Uppgifterna sparas så länge du fortfarande kan göra en anmälan till AFA Försäkringar. Vi delar uppgifterna med AFA om du gör anmälan. 

Vi har en rättslig förpliktelse att behandla uppgifterna. Det beror på att det är ett krav utifrån vårt kollektivavtal. Enligt 2 kapitlet 1 § i dataskyddslagen (2018:218) räknas krav i kollektivavtal som en rättslig förpliktelse. 

Uppgifter om en arbetsskada eller arbetssjukdom är uppgifter om din hälsa. Enligt dataskyddsförordningen är uppgifter om hälsa en känslig personuppgift. Känsliga personuppgifter får bara behandlas om man har särskilda skäl till det. Artikel 9.2.b i dataskyddsförordningen säger att vi får behandla känsliga personuppgifter för att uppfylla krav från arbetsrätten. Att försäkringen är avtalat i kollektivavtal innebär att det är ett arbetsrättsligt krav på oss. 

Uppgifter för pension 

Vi sparar ett antal uppgifter som behövs för beräkning av din pension. Uppgifterna behöver sparas under hela tiden som din pension betalas ut. Detta eftersom det kan komma nya uppgifter som leder till att din pension ska räknas om. 

De uppgifter som sparas för beräkning av pension är:
– Namn
– Personnummer
– Anställningsform
– Arbetstid (heltid, deltid eller varierande arbetstid)
– Arbetad tid
– Lön
– Sjuklön, övertidstillägg, mertid, jour, ob-ersättning, lönetillägg, semestertillägg och andra förmåner 

Uppgifterna delas med det pensionsbolag som du har valt för tjänstepensionen. Tjänstepensionen har du enligt kollektivavtal. Pensionsmyndigheten hämtar i första hand dina uppgifter från Skatteverket.  

Vår rättsliga grund för behandlingen är att det är en rättslig förpliktelse. Tjänstepensionsavtalet säger att vi måste vi behandla uppgifterna för pension. Enligt 2 kapitlet 1 § i dataskyddslagen (2018:218) räknas krav i kollektivavtal som en rättslig förpliktelse. 

Uppgifter som vi sparar utifrån arkivlagstiftningen 

Som kommunalt bolag lyder vi under offentlighetsprincipen. Det innebär att de flesta handlingar som skapas hos oss i personalärenden är allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska bevaras så länge inte arkivnämnden har fattat beslut om att de får gallras.  

Eftersom uppgifterna finns i allmänna handlingar kan vem som helst be att få ut dem. Vi gör dock alltid en sekretessprövning innan handlingar lämnas ut. Många, men inte alla, uppgifter om dig som tidigare anställd omfattas av sekretess. Vad som är sekretessbelagt följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Vi har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna. Den 3 § i arkivlagen (1990:782) anger det övergripande målet är allmänna handlingars bevarande, men den 10 § säger att allmänna handlingar får gallras i vissa fall. För Göteborgs Spårvägars del är det arkivnämnden för Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som fattar beslut om gallring. När inget gallringsbeslut finns ska vi bevara uppgifterna. 

Göteborgs Spårvägar har kamerabevakning vid våra spårvagnsdepåer. Detta innefattar även ingångarna till våra kontor vid depån på Rantorget.  

De personuppgifter som behandlas är rörlig bild. 

Videoströmmen är tillgänglig att se live för de som arbetar på vår trafikledning, samt vår säkerhetschef. Ibland kan ytterligare personal som säkerhetschefen har godkänt få se videoströmmen live. Vår säkerhetschef och säkerhetsutvecklare kan även se inspelat videomaterial. 

Vår leverantör kan ta del av videomaterial vid supportärenden, men bara då Göteborgs Spårvägar har begärt det. De får bara hantera materialet enligt våra instruktioner. 

Inspelat videomaterial kan komma att lämnas ut till Polisen. Göteborgs Spårvägar kan göra detta på uppmaning av Polisen, eller för att komplettera en egen polisanmälan. 

Det inspelade videomaterialet sparas hos Göteborgs Spårvägar i 7 dygn. 

Om du vill begära ut inspelat material på dig själv behöver du uppge följande: Vilket datum och ungefärligt klockslag som du tror att du blivit fångad på filmen. 

Vår rättsliga grund för behandlingen, det vill säga bevakningen, är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen är nödvändig för att spara in på kostnader från skadegörelse och stölder. Behandlingen är också nödvändig för att se till att våra anställda har en trygg arbetsplats.  

Som kommunalt bolag har vi lagkrav på oss att hushålla med skattepengar, utifrån kommunallagen (2017:725) 11 kap. 1 §. Vi ska tillhandhålla en trygg arbetsplats för våra anställda, utifrån arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 2 §. Enligt 3 kap. 2 § i samma lag ska vi genomföra alla åtgärder för att undvika att våra anställda utsätts för olyckor, till exempel bränder. 

När du ringer på porttelefonen vid våra entréer aktiveras en kamera vid porttelefonen, som gör att receptionisten kan se dig i en videoström. Det startar också en medhörningsfunktion som gör att du och receptionisten kan tala med varandra. Videon är endast live, den sparas inte och kameran stängs av när samtalet avslutas. Inte heller samtalet spelas in. 

Om du står bakom en person som ringer på kan det hända att du fångas på bild under den tid som samtalet pågår. 

Vårt ändamål med behandlingen är att se till att våra anställda har en trygg arbetsplats. Detta är en uppgift av allmänt intresse enligt arbetsmiljölagen 1977:1160 2 kap 2 §. 

En cookie (eller kaka) är en liten rad text (en textfil) som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i kakan. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar I stället är det kakan som meddelar webbplatsen att du varit där tidigare och vilka inställningar som du har gjort. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla kakan ut mot en ny i din dator. Kakor används alltså av praktiska skäl för att göra det lätt för dig som besöker en viss webbplats. 

Cookies på goteborgsparvagar.se 

Vår webbplats använder sig av en typ av kaka för att spara att du aktiverat läget för större text eller hög kontrast. På så sätt behöver du inte aktivera dessa igen när du går från sida till sida eller nästa gång du besöker webbplatsen. Vi använder oss också av en kaka för att se om och hur du besökt vår webbplats tidigare. Detta gör det lättare för oss att föra statistik över vilket innehåll och vilka funktioner på webbplatsen som används mest och minst. Dessa kakor innehåller ingen personlig information om dig. De används enbart för att kunna förbättra goteborgssparvagar.se och dess innehåll. 

För dig som vill veta mer

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss genom att ringa 031-732 10 00 eller skriva till oss via epost dataskyddskontakt@sparvagen.goteborg.se eller Göteborgs Spårvägar AB, Box 424,401 26 Göteborg. 

Om du har frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till dso@intraservice.goteborg.se.