Hoppa till huvudinnehåll

Så här behandlar Göteborgs Spårvägar dina personuppgifter

Uppdaterad 2023-08-22

På den här sidan kan du läsa om vad Göteborgs Spårvägar gör med dina personuppgifter. Du kan bland annat få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi behandlar dem och vilka bestämmelser som gäller för behandlingen.

Du kan även läsa om hur Göteborgs Spårvägar behandlar dina personuppgifter med anledning av offentlighetsprincipen. 

Ta reda på mer

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person, tex namn, personnummer och telefonnummer.

En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, vidarebefordring, analysering och lagring samt arkivering.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB.

Vi behandlar bland annat följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter, tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Fordonsuppgifter som är kopplat till en händelse i trafiken
 • Hälsouppgifter som är kopplat till en händelse i trafiken
 • Finansiella uppgifter, tex fakturauppgifter, bankuppgifter eller annan administrativ uppgift
 • Uppgifter i vårt diarium om du har varit i kontakt med oss i något ärende
 • Tekniska metadata i IT-system eller passersystem, tex IP-adress, cookie, loggar och trafikdata

Vi har rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna:

 • fullgöra ett avtal, tex vid ett anställningsavtal med dig
 • fullgöra en rättslig förpliktelse, tex ekonomisk redovisning enligt bokföringslagen
 • utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, tex registrera allmänna handlingar.
 • skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person
 • hantera ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen

Vi använder dina personuppgifter till bland annat när vi:

 • informerar om vår verksamhet och olika initiativ
 • om vi behöver omhänderta avvikelser i trafik där du är involverad t ex vid tillbud och olyckor
 • reglerar skador på din egendom eller person
 • hanterar synpunkter på vår verksamhet
 • bistår polisen vid brottsutredningar
 • utvecklar våra tjänster och vår verksamhet

Vi behandlar dina personuppgifter främst utifrån de rättsliga grunderna avtal och allmänt intresse.

En behandling som bygger på ett samtycke från dig har du rätt att ta tillbaka när som helst.

Direkt från dig – när du lämnar någon form av information till Göteborgs Spårvägar AB.  Exempelvis om du ingår avtal med Göteborgs Spårvägar AB, lämnar kundsynpunkter eller liknande

Från någon annan källa – ibland händer det att Göteborgs Spårvägar AB får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan handla om uppgifter från din kommun, Transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysning vid upphandling av nya leverantörer och adressuppdatering.

Dina personuppgifter används av oss och de personuppgiftsbiträden som vi anlitar.

Våra personuppgiftsbiträden finns främst inom IT-relaterade tjänster och de kommungemensamma tjänsterna inom staden, såsom de olika personalsystem som vi använder oss av.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra parter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, eller om Göteborgs Spårvägar AB har ett berättigat intresse att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en leverantör, en samarbetspartner eller till olika myndigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Göteborg Spårvägar AB. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster eller någon annan nödvändig tjänst.

Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, tex brandväggar och virusskydd, behörighetskontroller och loggning samt organisatoriska åtgärder, såsom regelverk för dataskyddet. Vi säkerställer genom detta att behandlingen sker enligt gällande lag och rättslig grund innan personuppgifterna behandlas.

Vill du kontakta oss anonymt eller har skyddad identitet får du inte lämna med några personliga uppgifter, då dessa uppgifter registreras i vårt diarium och därmed blir allmän handling.

Vi lyder under handlingsoffentligheten. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som vi måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet görs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Eftersom vi är ett kommunalt bolag lyder vi under arkivlagen vilket innebär att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss och som godkänts av arkivmyndigheten. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att veta vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar dina personuppgifter. Observera att vissa rättigheter är begränsade då vi har lagstiftningskrav som går före dataskyddsförordningen.

Du har rätt att information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt får en kopia av dessa personuppgifter. Du kommer då att få ett s.k. registerutdrag.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga personuppgifter skickas till Göteborgs Spårvägar AB, Box 424 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se. Använd gärna anvisat formulär som du hittar på vår hemsida. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Din begäran om registerutdrag diarieförs i vårt diarium.

Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer vi inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av kommunalt bolag, tex tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det kan tex handla om att du anser att dina personuppgifter är felaktiga och att du begärt rättelse av dessa. Medan vi utreder det kan du kräva att användningen av personuppgifter begränsas. Det kan också handla om att du invänder mot behandlingen och att vi behöver undersöka om ditt intresse väger tyngre än vårt ändamål för behandlingen. Då har du rätt att begära en begränsning under tiden. Så snart begränsning upphör meddelar vi dig det.

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos oss.

Om behandling av dina personuppgifter sker utifrån ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt genomförbart.

Om du har lämnat ett samtycke för en viss behandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta oss via info@sparvagen.goteborg.se alternativt Göteborgs Spårvägar AB, Box 424, 401 26 Göteborg.

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Vi strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen. Vi informerar dig i de fall vi behöver göra en överföring till tredje land.

Vår webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Om du tycker att vi behandlar personuppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, så kan du lämna in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämna därefter besked till den som fört fram klagomålet, se imy.se.

Du kan även kontakta personuppgiftsansvarig och/eller vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter: 
Personuppgiftsansvarig: Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB, Box 424 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se

Dataskyddsombud för Göteborgs Spårvägar: dso@intraservice.goteborg.se

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss genom att ringa 031-732 10 00 eller skriva till oss via epost dataskyddskontakt@sparvagen.goteborg.se eller Göteborgs Spårvägar AB, Box 424,401 26 Göteborg.

Om du har frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till dso@intraservice.goteborg.se.