Vanliga frågor och svar om vår verksamhet

Det är många som är intresserade av vad vi gör och varför saker och ting fungerar på ett visst sätt. De vanligaste frågorna och svar på dem har vi samlat och kategoriserat nedan.

Västtrafiks resevillkor  är också en bra källa för information om hur det fungerar i kollektivtrafiken. Har du andra frågor om vår verksamhet, hör gärna av dig till vår Kommunikationsavdelning.

Resan

Dörrar på både spårvagnar och bussar är automatiska. Ett system av sensorer känner av om det är någon/något i dörröppningen. Om dörrarna ändå börjar stängas när du är mellan dem finns ett säkerhetssystem, en så kallad kännande kant, som förhindrar att du blir klämd.

Det finns flera orsaker till det, till exempel tekniska problem eller trafiksituationen.

I Göteborgs stadstrafik, där du inte behöver visa din biljett för föraren, går detta bra (dock endast på en- och två-siffriga linjer inom stadstrafiken samt högtrafik- /industrilinjer inom Göteborg (linje 114-199).

Föraren har oftast inte någon möjlighet att hjälpa dig då han/hon måste ha kontroll på fordonet samt hålla avgångstiderna. Medresenärer brukar ofta kunna hjälpa till.

Hastighetsreglerna för spårvagnarna finns i “Järnvägslagen”. Innanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Utanför vallgraven är högsta tillåtna hastighet 50 km/h, precis som för bilister. Då spårvagnarna kör på egen banvall, till exempel efter Centralen ut på spåret mot Angered, är högsta tillåtna hastighet 60 km/h. Hastigheten på vagnarna är låst till max 60 km/h.

Vid stopp i spårvagnstrafiken är det vår Trafikledning som styr hur trafiken skall köras och bestämmer om eventuella omdirigeringar, indragningar eller andra åtgärder som behöver vidtas för att lösa stoppet så snabbt som möjligt. Ett stopp på en linje orsakar bara på några få minuter köbildning, vilket drabbar efterföljande turer som blir försenade. Trafikledningen ser då alltid till helheten och vidtar de åtgärder som behövs för att stoppet skall bli så kortvarigt som möjligt. Därför måste Trafikledningen ibland vända turer tidigare för att vagnarna snabbare skall komma in i sin tidtabell igen. Tyvärr blir alltid du som resenär drabbad vid störningar i trafiken men med hjälp av Trafikledningen blir stoppen kortare och drabbar totalt sett färre resenärer.

Om en växel inte ligger åt rätt håll måste föraren lägga växeln manuellt med hjälp av ett växelspett.

Vår hittegodsavdelning finns till just för att hjälpa dig få tillbaka det du tappat. Du kan registrera borttappade föremål och hitta kontaktuppgifter till hittegods under resan/hittegods/

Ris & Ros

Västtrafik tar emot samtliga synpunkter på resan, oavsett vilket trafikbolag det är som kör fordonet. Kontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00. Du kan också lämna synpunkter via Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se.

På hållplatsen

Av säkerhetsskäl får inte föraren släppa av resenärer i samband med ett stopp innan en hållplats, vid en trafiksignal eller vid andra stopp mellan hållplatserna.

Vi får bara ta med ett visst antal resenärer per buss och kör föraren förbi hållplatsen kan det bero på att bussen är fullsatt. Det kan också bero på att bussen inte är i trafik. Kör bussen ofta förbi din hållplats utan att stanna, kom gärna med synpunkter på det. Kanske är det så att det är en väldigt belastad linje och Västtrafik behöver se över möjligheten att utöka antalet avgångar.

Västtrafik ansvarar för att hållplatserna är hela och rena. Kontakta Västtrafiks kundservice, på telefon 0771-41 43 00, om din hållplats behöver åtgärdas.

All trafik, med undantag av utryckningsfordon, skall lämna företräde för spårvagnstrafik vid korsningar som inte är ljusreglerade. Denna trafikregel omfattar alltså även gångtrafikanter, cyklister, mopedister med flera.

Vad får jag ha med mig?

I stadstrafiken kan du inte ta med cykeln på bussarna och spårvagnarna. Det är främst av säkerhetsskäl, men också på grund av platsbrist.
En hopfälld minicykel, som du på egen hand kan bära, betraktas dock som bagage och får tas med utan kostnad.

Har du barnvagn reser ni alltid i mån av plats och tyvärr går det inte att förutse om det kommer att finnas plats för dig och din barnvagn på en särskild avgång.