En ekonomiskt hållbar kollektivtrafik

Resan med kollektivtrafik är vårt främsta bidrag till ett mer hållbart Göteborg. Under 2020 körde vi 16,5 miljoner tågkilometer för att på ett miljöanpassat sätt ta människor till de behöver. Det blir sammanlagt nästan 413 varv runt jorden på ett år!

Stabilt resultat

Finansiellt ligger verksamheten väl i nivå med budget. Omsättningen uppgick till 1 159 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,5 procent jämfört med 2019, och nettoresultatet slutade på 0,4 miljoner kronor.

Vi redovisar resultat utifrån tre avtal: Trafikavtalet, Banavtalet och Kommunikationsteknik. Ackumulerat resultat 2020 för Trafikavtalet blev 23,8 miljoner kronor. I enlighet med avtalet återbetalas det här överskottet till Västtrafik, därmed blir resultatet för Trafikavtalet noll. De största avvikelserna mot årsbudgeten är främst lägre elkostnader, lägre personalkostnader till följd av tjänster som tillsätts senare än budgeterat samt erhållen ersättning för sjuklön från staten till följd av pandemin.
Resultatet för Banavtalet slutade på -0,6 miljoner kronor och för Kommunikationsteknik på 0,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen för Banavtalet beror främst på oväntade personalkostnader, konsultkostnader samt kostnader för reparationer av maskiner och fordon.

Nya avtal för spårvagnstrafiken och underhåll av spår

Under hösten 2019 förberedde vi ett nytt avtal tillsammans med Västtrafik som startade den 1 januari 2020. Genom avtalet har vi uppdraget att leverera spårvagnstrafiken i Göteborg fram till 2034. Vi bygger samarbetet kring den så kallade Västtrafik-modellen, vilket innebär att vi samarbetar i flera forum som ger en tätare och bredare kontakt mellan verksamheterna än tidigare. Vi har även tecknat nytt avtal med trafikkontoret i Göteborgs Stad som för drift och underhåll av spårvägsanläggningen i Göteborg och Mölndal samt Trafikledning spårväg och Trafiksäkerhet. Avtalet gäller 2020 – 2034.

Ny depå och fler vagnar i trafik

Den 1 juni 2020 invigdes den första etappen av Ringödepån. Under året blev det också klart att Västfastigheter och entreprenören Skanska tecknar avtal om byggandet av etapp 2 av depån. Anläggningen är en förutsättning för utvecklingen av spårvagnstrafiken i Göteborg, eftersom den förbereds för spårvagnar som är 45 meter långa. Depån beräknas stå klar 2023 och består då av uppställningshallar med personal- och kontorsutrymmen samt en verkstadsdel. Hyreskostnaderna för Ringödepån blev lägre än budgeterat för året.

Idag är ingen av våra depåer anpassad för de M33:or som är 45 meter långa om de skulle börja levereras innan etapp 2 är klar; därför har vi inlett ett arbete för att hitta alternativ om det behövs. Vagnhallen Majorna kräver upprustning, status är att i dagens skick kan vi använda den i maximalt 3 år till. Omfattande renoveringar och nybyggnation krävs.

Programmet för rostsanering och renovering av modell M32 pågår enligt plan och alla vagnar beräknas vara klara för trafik under första kvartalet 2021. I nästa steg ska platserna för barnvagnar byggas om för att förbättra tillgängligheten.

Underhåll av spårvägsanläggningen

Under 2020 har vi verkställt den årliga planen för investeringar i spår och kontaktledningar tillsammans med trafikkontoret i Göteborgs Stad. Vi har bland annat genomfört spårarbete på Stampgatan, Drottningtorget, Åkareplatsen, Stockholmsgatan, Örgrytevägen, Södra vägen, Vasagatan, Karl Johansgatan och Angeredsbanan. Dessutom har vi utfört kontaktledningsarbeten på Hisingen, Karl Johansgatan, Korsvägen samt vid Liseberg och Haga, för att nämna några. Vi fortsätter också utvecklingsarbetet för minska buller och gnissel i spårvagnsspåren för att förbättra ljudmiljön i omgivningen.

Styrning, uppföljning och kontroll

Göteborgs Spårvägar följer Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll för att upprätthålla en god intern kontrollstruktur, säkerställa efterlevnad av lagar och regler, eliminera eller upptäcka allvarliga fel och brister, upprätthålla en tillförlitlig finansiell rapportering samt driva verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Riktlinjerna ska också bidra till att fel och brister upptäcks i tid samt säkra tillgångar och förhindra förluster i verksamheten.

Utveckling av arbetet med internkontroll

I början av 2020 genomfördes en omfattande omorganisation inom Göteborgs Spårvägar där avdelningen Ledning och stöd övertog ansvaret för intern kontroll. Det interna kontrollarbetet är uppdelat i två delar: intern kontroll samt trygghet- och trafiksäkerhet. I den interna planen för kontroll behandlas administrativa risker och risker kring inköpen av de nya spårvagnarna, M33, medan trygghets- och trafiksäkerhetsplanen omfattar trafiksäkerhet, internsäkerhet och arbetsmiljö.

Vår granskning av områdena visar att det finns en viss potential för förbättring och utveckling, men också att vi gjort framsteg sedan föregående år. Valet att hantera den interna kontrollen inom bolaget samt etableringen av nya arbetsmetoder och processer har bidragit till att integrera den interna kontrollen i det dagliga arbetet.

Den interna kontrollplanen för 2020 ändrades inte utifrån pandemin. Vi valde istället  att hantera den i en egen kanal där metod, organisation och resurser för det interna kontrollarbetet kopplat till pandemin tidigt sattes på plats. En särskild grupp som består av bolagsledningen, med förstärkning av specialistfunktioner kring säkerhet, har styrt arbetet med riskanalyser, åtgärder och uppföljning. Vi har även rapporterat till och fört en löpande dialog med Västtrafik för att skapa trygga förhållanden på spårvagnarna för både förare och resenärer.

De genomförda kontrollerna omfattar tretton områden och möter de krav som finns för styrning och ledning av verksamheten. Sektorer som krävt särskild granskning och uppföljning har redovisats till styrelsen tillsammans med framtagna åtgärdsplaner, till exempel handlingsplanen för före detta Banteknik och vår hantering av coronapandemin. 2020 är första året vi hanterar och utför kontrollarbetet internt och vi har nu byggt upp en stabil plattform inför 2021, där ambitionsnivån är ännu högre och kontrollerna än mer grundliga.

Visselblåsningar

Under 2020 har ytterligare visselblåsningar anmälts till Göteborgs Stads visselblåsfunktion. Merparten gäller eventuella avvikelser i vår rekryteringsprocess, bristande ledning och styrning samt brister inom arbetsmiljö. Vi utreder alla de visselblåsningar som inkommer och upptäcks brister vidtar vi alltid åtgärder. En polisutredning pågår fortsatt efter händelser kring stöld av koppar.

Arbete mot korruption

Göteborgs Spårvägar följer Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor. De tydliggör vilket förhållningssätt som gäller i staden för att förebygga risk för att dess företrädare gör
sig skyldiga till givande eller tagande av muta. Under året har frågan om efterlevnad av beslutade rutiner, beslut i förtroendekänsliga processer samt frågan om jäv tagits upp med alla chefer på Göteborgs Spårvägar.

Krav och styrning vid inköp

Göteborgs Spårvägar arbetar utifrån Göteborgs Stads inköpspolicy och använder i första hand stadens ramavtal. Vi upphandlar själva produkter och tjänster som är specifika för vår verksamhet, exempelvis reservdelar till spårvagnar. Vid kravställning är ambitionen att medarbetare som arbetar med det aktuella upphandlingsområdet alltid ska delta i processen. En jurygrupp om minst tre personer bedömer fall där det finns subjektiva kriterier, för att få ett tillförlitligt utfall i linje med verksamheten. Alla medarbetare som har inköps- eller beställningsrätt ska genomgå utbildning i Göteborgs Stads inköpspolicy och Lagen om offentlig upphandling.

Vid upphandling av specifika tjänster ställer vi krav på att leverantörerna arbetar med miljö (ISO 14000), kvalitet (ISO 9000) och arbetsmiljöfrågor (OSHAS 18 000) samt att de följer ILOs kärnvärden och inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter.

Göteborgs Spårvägar kontrollerar kontinuerligt fakturor och planer för att följa upp att leveranser stämmer med avtalen. På så vis skapar vi spårbarhet i våra processer.

Inköpsavdelningen deltar i stadens utvecklingsarbete med kategoristyrning, att ur ett strategiskt perspektiv identifiera hur vi kan upphandla utifrån olika kategorier för att få bättre samordningseffekter på affärsmässiga, ekonomiska, kvalitativa och miljömässiga parametrar i upphandlingar. Vi har identifierat omkring tio olika kategorier, bland annat entreprenad, anläggning, bemanningstjänster, underhållstjänster och fordon, som är intressanta för Göteborgs Spårvägars framtida inköp.

Utvecklade inköpsrutiner

För att utveckla inköpsrutinerna, har vi i den nya organisationen etablerat en ny yrkesroll: Materialförsörjningschef. Vi gör också löpande kontroller av upphandlingar i verksamheten där materialförsörjningscheferna är delaktiga. Upphandlingar förs in i en upphandlingsplan som redovisas på varje bolagsledningsmöte, där VD fattar beslut om prioriteringar och eventuella avvikelser. Dessutom anställde vi under tredje kvartalet 2020 en avtalsuppföljare för att ytterligare stärka kontroll och uppföljning inom inköp och upphandling.

För att säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftningen och stadens riktlinjer, utbildar vi regelbundet beställare och chefer. Under 2020 har fem utbildningstillfällen genomförts. Vi har också minskat antalet beställare i organisationen med omkring 30 procent, för att underlätta styrning och kompetensutveckling. Processer för inköp och upphandling har uppdaterats under året och finns nu tillgängliga i vårt nya system för verksamhetsledning, Spåret.

För att identifiera inkorrekta upphandlingar och vidta åtgärder, genomfördes i maj en uppföljning av 164 leverantörer. Där framkom att 82 procent av den granskade inköpsvolymen omfattas av upphandlade kontrakt eller ramavtal. De avvikelser som identifierades har lagts in i vår upphandlingsplan för uppföljning. Under hösten har vi också kompletterat den interna kontrollen med stickprov av genomförda direktupphandlingar men det återstår fortsatt visst förbättringsarbete som finns med i planen för 2021.