Resan mot ett grönare Göteborg

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har ställt sig bakom måldokumentet Koll2035 som säger att vi ska fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till 2035. Vi på Göteborgs Spårvägar bidrar genom att leverera en kollektivtrafik som får fler personer att välja spårvagn, så att vi tillsammans kan bidra till en klimatneutral stad.

Resandet med spårvagn har ökat stadigt från år till år och 2020 startade positivt, men under mars backade resandet kraftigt, till följd av coronapandemin, och bröt den positiva trenden. Många arbetar hemma och när de reser, väljer fler än tidigare bilen för att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Utveckling av styrning och mål inom miljöområdet

Vårt strategiska arbete inom miljö styrs av miljölagstiftningen, Göteborgs Stads program och planer samt vår egen identifierade miljöpåverkan. Genom att integrera miljöfrågor i verksam- hetsplaneringen och arbeta in miljökrav i våra övergripande processer säkerställer vi att miljö inte blir ett sidospår för verksamheten.

Göteborgs Spårvägar har tidigare identifierat fyra betydande miljöaspekter för verksamheten, energianvändning, avfallshantering, kemikalier och bullerpåverkan. Hittills har vi valt att prioritera energianvändning och kemikalier men under 2021 tillkommer fler prioriterade områden. Under hösten inledde vi arbetet med att beräkna vårt totala klimatavtryck och i början av 2021 genomför vi en ny miljöutredning. Resultatet av beräkningarna och den nya miljöutredningen blir grunden för våra övergripande miljömål framöver. För att säkerställa att vi följer de miljölagar som berör vår verksamhet, använder vi en lagbevakningstjänst som ger oss löpande uppdateringar om förändringar och nya lagar på området. Därefter anpassas våra processer och rutiner i verksamheten så att arbetet utförs i enlighet med lagstiftningen.

I slutet av 2020 utförde Västtrafik en revision av vårt miljöarbete utifrån det nya spårvagnsavtalet. Inspektionen gick bra och vi tar med oss synpunkter som vidareutvecklar vårt miljöledningssystem och miljöaspektsregister. Från och med nästa år återinför vi också interna revisioner för att ytterligare följa upp och åtgärda miljöpåverkan i vår verksamhet.

Under 2020 har fyra miljöincidenter rapporterats i vårt system. Det är mindre läckage av glykol från kylanläggningar samt ett mindre oljeläckage från ett bromsok på spårvagn. Samtliga läckage kunde saneras utan extern hjälp. Göteborgs Spårvägar har inte varit föremål för åtal gällande miljöbrott under 2020.

Miljömål

Under 2018 utvecklade vi och tog beslut om nya miljömål inom våra prioriterade områden som började gälla från 2019:

  • Till 2023 ska Göteborgs Spårvägar, depå Rantorget, energieffektivisera 865 MWh jämför med 2017 års nivå, vilket motsvarar 16 procent av anläggningens totala energianvändning
  • 2020 ska Göteborgs Spårvägar inte använda några utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen på SIN-listan i egen verksamhet eller genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet. Därefter ska prioriterade riskminskningsämnen fasas ut

Läs mer om vårt miljöarbete: