Fokus på en säker och trygg arbetsmiljö

Göteborgs Spårvägar är en arbetsplats med många medarbetare inom en stor variation av yrken. Sammantaget finns över 100 olika befattningar i bolaget. Tillsammans har vi, trots corona, kunnat genomföra vårt uppdrag att sätta Göteborg i rörelse med effektivitet och säkerhet under 2020.

Under året har vi fortsatt vårt utvecklingsarbete inom arbetsmiljö och säkerhet genom att bland annat stärka spårvagnsförarnas trygghet ute i trafiken och utöka skalskyddet i våra fastigheter.

Att erbjuda en säker arbetsmiljö under coronapandemin har varit en utmaning i alla våra yrkesgrupper. En annan utmaning är den delvis gamla spårvagnsflottan. Under 2021 ser bolaget fram emot fortsatta leveranser av nya spårvagnar och därmed ett stort lyft i arbetsmiljön för våra förare.

Stöd och hälsoinsatser

Vårt arbete handlar alltmer om hur vi kan förebygga och förhindra ohälsa hos våra medarbetare och agera proaktivt för att minimera sjukskrivningstal och antalet skador relaterade till arbetsmiljön. Sjukfrånvaron inom bolaget uppgick till 8,6 procent jämfört med 6,9 procent år 2019. Totalt sett ligger sjukfrånvaron drygt en procent över det normala under året. Ökning syns både i frånvaro på kort och på lång sikt. Det är troligtvis en effekt av corona och de ökade restriktioner som är kopplade till pandemin.

För att öka säkerheten för både medarbetare och resenärer, har vi erbjudit alla anställda test av antikroppar mot corona. Av de 400 test som genomfördes var 9 procent positiva, men det visade ingen skillnad mellan gruppen förare och övriga befattningar när det gäller i andelen som uppvisade antikroppar.

Hälsofrämjande åtgärder

I juni anslöt Göteborgs Spårvägar till Förmånsportalen Benify, som ger medarbetare tillgång till förmåner och rabatterbjudanden från olika företag. Förmånsportalen hanterar också det friskvårdsbidrag med upp till 1 500 kronor per år, som alla anställda har möjlighet att utnyttja. Redan en vecka efter lanseringen hade Förmånsportalen 574 unika besök från våra medarbetare.

Under 2020 har bolaget fortsatt att utveckla systematiken kring hur vi rapporterar och följer upp tillbud enligt den modell som infördes 2019 med arbetsmiljökommittéer. Här planerar arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans arbetsmiljöarbetet för att kunna följa upp hur det genomförs och utvecklas. Kommittéerna arbetar utifrån gemensamma checklistor för egenkontroll och genomför ronder inom miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsområdet.

Nya och uppgraderade it-system

Under våren öppnade vi plattformen Teams för alla medarbetare och under hösten tog vi ytterligare steg i vår kvalitetsutvecklingsresa när vi introducerade ett nytt system för verksamhetsledning, Spåret, och ett nytt intranät, Spårväggen. Vi har även installerat digitala skärmar ute i verksamheten som en kompletterande kanal för att nå ut till alla medarbetare

Det nya intranätet är entrén till hela vår digitala arbetsplats som bygger på modern teknik och är tillgänglig både via mobil och dator. Alla våra medarbetare har tillgång till Spårväggen genom sin ordinarie inloggning i Microsoft 365. I slutet av året öppnade vi också vårt nya Dokumentcenter som ska förbättra och förenkla vår informationshantering. Staden håller för närvarande på att ta fram ett nytt system för diarie- och ärendehantering som ska ersätta dagens Lotus Notes. Utrullningen inleds under 2021 och vi är med från starten.

Bättre förarmiljö

Under året har alla förare fått tjänstemobiler, vilket lett till positiva förändringar av arbetsmiljön. I mobilerna når de bland annat Microsoft Teams, en plattform där de kan utbyta information och kommunicera med sina gruppchefer. I mobilerna finns också ett personlarm för att öka deras trygghet ute i trafiken. Vi fortsätter utvecklingen för att ge förarna tillgång till ytterligare kommunikationssystem och snabbare information via sina mobiler.

För att skydda våra förare från smittspridning av corona, har vi genomfört flera åtgärder. Under våren infördes bland annat avspärrningar i främre delen av samtliga spårvagnar och alla förare har tillgång till handsprit samt skyddsutrustning som visir och munskydd. Ytterligare en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön i förarhytterna är, att vi i samverkan mellan bolagsledning, trafikledning och skyddsorganisation genomfört arbeten för att skapa en skälig temperatur i vagnarna oavsett årstid.

Medarbetarundersökningar

Under 2020 har bolaget köpt in ett undersökningsverktyg för att enklare kunna hämta in medarbetarnas åsikter och få ett bra underlag till förbättringar i organisationen. Tanken är att snabbt kunna stämma av medarbetarnas trivsel, engagemang och inställning i enskilda frågor som dyker upp i verksamheten samt följa upp oönskade beteenden som kränkningar och trakasserier.

Under hösten hölls den första arbetsplatsträffen (APT) någonsin via video. Olika delar av organisationen bidrog med innehåll som sammanställdes till en film som alla förare fick tillgång till under november; något som mottagits väldigt positivt.

Jämställdhet och mångfald

Vi ser mångfald som en viktig aspekt i verksamheten och för oss är det en styrka att våra medarbetare representerar Göteborgs invånare. Därför är vi måna om att rekrytera personer som bor i olika delar i och utanför staden med olika kön, ålder, utbildning och modersmål. Hos oss arbetar människor från många olika länder som talar många språk. Merparten av våra anställda under 2020 var män (67 procent) och knappt en tredjedel (33 procent) var kvinnor. I styrelsen var fördelningen 71,5 procent män och 28,5 procent kvinnor.

Kompetensutveckling och rekrytering

För att utveckla verksamheteten mot våra affärsmål är rätt kompetens A och O. Parallellt med en ny organisationen som implementerats under året, har vi satsat på kompentensutveckling och rekryteringsinsatser utifrån kritiska framgångsfaktorer i medarbetarskapet. Men vi upplever fortsatt vissa utmaningar i att rekrytera till tekniska yrken som elektriker och mekaniker. Däremot har ansökningar till förartjänster ökat. Vi har utvecklat vår digitala rekrytering och vår utbildningsverksamhet under 2020, vilket vi räknar med ska ge ett gott resultat i nyrekryteringar under 2021.

Samverkan med facket

Göteborgs Spårvägar har ett samverkansavtal med fackliga parter, samt en lokal bilaga till Trafikavtalet. I Samverkansavtalet anges formerna för hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer ska organiseras samt parternas gemensamma mål med samverkan.