Kollektivtrafik – ett hållbart val

Genom att driva en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar vi dagligen till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. För att det ska vara möjligt arbetar vi ständigt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan utifrån de lagar, regler och krav som vår verksamhet regleras av samt utifrån våra egna miljöpolicies och våra beslutade miljömål. 

Till våra spårvagnar använder vi enbart “Bra miljöval-märkt el”, det vill säga endast el från förnyelsebara energikällor. Idag är all el vi köper från vindkraft och märkt med Bra Miljöval – det har vi bevis på!

Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt genom våra inköp av varor och tjänster, vår avfalls- och kemikaliehantering samt vår energiförbrukning. Ambitionen är att all drift och underhållsarbete samt anläggningsarbete ska utföras på ett miljöriktigt sätt och genom ett systematiskt arbetssätt i vårt verksamhetsledningssystem, baserat på ständiga förbättringar.

Flera av Göteborgs Spårvägars depåer har fordonstvättar och på depå Rantorget utförs metallbearbetning vilket resulterar i att de är anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen och prövas av en tillsynsmyndighet.

Alla våra verksamheter följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från exempelvis Trafikkontoret och Västtrafik.

Läs mer kring hur vi arbetar för en hållbar spårvägstrafik i vår hållbarhetsrapport