Kollektivtrafik – ett hållbart val

Genom att driva en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar vi dagligen till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. För att det ska vara möjligt arbetar vi ständigt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan utifrån de lagar, regler och krav som vår verksamhet regleras av samt utifrån våra egna miljöpolicies och våra beslutade miljömål. 

Till våra spårvagnar använder vi enbart “Bra miljöval-märkt el”, det vill säga endast el från förnyelsebara energikällor. Idag är all el vi köper från vindkraft och märkt med Bra Miljöval – det har vi bevis på!

Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt genom våra inköp av varor och tjänster, vår avfalls- och kemikaliehantering samt vår energiförbrukning. Ambitionen är att all drift och underhållsarbete samt anläggningsarbete ska utföras på ett miljöriktigt sätt och genom ett systematiskt arbetssätt i vårt verksamhetsledningssystem, baserat på ständiga förbättringar.

Flera av Göteborgs Spårvägars depåer har fordonstvättar och på depå Rantorget utförs metallbearbetning vilket resulterar i att de är anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen och prövas av en tillsynsmyndighet.

Göteborgs Spårvägars miljömål är satta inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan vilket är vid inköp av varor och tjänster, fordonsflottan, avfall, energiförbrukning och kemikalieanvändning. Utöver våra egna mål jobbar vi också mot de lokala och globala miljömålen. Kommande år kopplas ytterligare åtgärder till vår utökade klimatberäkning, för att senast år 2030 ha minskat vårt klimatavtryck så mycket att vi uppnår
1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Göteborgs Spårvägar arbetar enligt framtagna instruktioner, riskanalyser, rutiner samt miljöpolicy som vägleder hur verksamheten ska bedrivas på ett miljösäkert sätt.

Uppföljningar av miljöarbetet
För att säkerställa att alla avdelningar följer de miljöskyddsregler och styrdokument som finns framtagna inom verksamheten sker regelbundna uppföljningar genom egenkontroll och ronder samt internrevisioner. Vid dessa
avstämningar fångas förbättringsmöjligheter och avvikelser upp. En annan fördel med internrevisioner är att våra avdelningar kan lära sig av varandras arbete och utvecklas tillsammans. Vi får även regelbundna externrevisioner där
vi får feedback på vårt arbete så att vi kan bli ännu bättre.

Kunskap ger motivation
Under hösten 2022 har vi släppt en miljöutbildning som numera ingår i det obligatoriska utbildningspaketet för alla nyanställda. Syftet med utbildningen är att alla ska få en grundläggande förståelse för vilka utmaningar som finns med klimatomställningen och hur vi tillsammans kan nå våra interna, lokala och globala miljömål. Utbildningens fokus är på transporter, energianvändning, avfallshantering och konsumtion.

Läs mer kring hur vi arbetar för en hållbar spårvägstrafik i vår hållbarhetsrapport