Hoppa till huvudinnehåll

Resan mot ett grönare Göteborg

Våra miljömål

Göteborgs Spårvägars miljömål är satta inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan vilket är vid inköp av varor och tjänster, fordonsflottan, avfall, energiförbrukning och kemikalieanvändning. Utöver våra egna mål jobbar vi också mot de lokala och globala miljömålen. Kommande år kopplas ytterligare åtgärder till vår utökade klimatberäkning, för att senast år 2030 ha minskat vårt klimatavtryck så mycket att vi uppnår 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Resan mot ett grönare Göteborg

Resan mot ett grönare Göteborg

Göteborgs Spårvägars miljömål är satta inom de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan vilket är vid inköp av varor och tjänster, fordonsflottan, avfall, energiförbrukning och kemikalieanvändning. Utöver våra egna mål jobbar vi också mot de lokala och globala miljömålen. Kommande år kopplas ytterligare åtgärder till vår utökade klimatberäkning, för att senast år 2030 ha minskat vårt klimatavtryck så mycket att vi uppnår 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Göteborgs Spårvägar arbetar enligt framtagna instruktioner, riskanalyser, rutiner samt miljöpolicy som vägleder hur verksamheten ska bedrivas på ett miljösäkert sätt.

Uppföljningar av miljöarbetet

För att säkerställa att alla avdelningar följer de miljöskyddsregler och styrdokument som finns framtagna inom verksamheten sker regelbundna uppföljningar genom egenkontroll och ronder samt internrevisioner. Vid dessa avstämningar fångas förbättringsmöjligheter och avvikelser upp. En annan fördel med internrevisioner är att våra avdelningar kan lära sig av varandras arbete och utvecklas tillsammans. Vi får även regelbundna externrevisioner där vi får feedback på vårt arbete så att vi kan bli ännu bättre.

Kunskap ger motivation

Under hösten 2022 har vi släppt en miljöutbildning som numera ingår i det obligatoriska utbildningspaketet för alla nyanställda. Syftet med utbildningen är att alla ska få en grundläggande förståelse för vilka utmaningar som finns med klimatomställningen och hur vi tillsammans kan nå våra interna, lokala och globala miljömål. Utbildningens fokus är på transporter, energianvändning, avfallshantering och konsumtion.

Spårvagnsverksamheten

Områden med stor miljöpåverkan är kopplade till energianvändning i våra depåer och lokaler, avfalls- och kemikaliehantering, samt bullerpåverkan. Vår ambition och målsättning är att drift och underhåll av fordon och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt. Vi följer årligen upp bland annat vår energianvändning, kemikalieanvändning och våra avfallsmängder.

Energiförsörjning

Elförsörjningen till spårvagnar och depåer består till 100 procent av vindkraft märkt med ”bra miljöval” för att minska påverkan på miljön. Våra nya M33 spårvagnar förbrukar dessutom 30 procent mindre energi per passagerare jämfört med modell M32.

Fordonsflotta

För att nå till vårt interna miljömål samt staden gemensamma mål om att ha en fossilfri fordonsflotta till 2023 har vi arbetat effektivt med att se över vår fordonsflotta och byta ut fordon till elektrifierade varianter samt ställt om till biobränslen. Under 2022 gick vi från en fossilfri fordonsflotta på 79 procent till 90 procent.
(I 2021 års rapport smög det sig in ett fel då även spårvagnsflottan togs med i beräkningen. 79 procent återger en korrekt bild av andelen fossilfria fordon inom Göteborgs Spårvägar.)

Kemikalier

För att minska vår miljöpåverkan från kemiska produkter har vi under året fortsatt att se till att minimera antalet kemiska produkter i verksamheten samt säkerställa att inga produkter med utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen på SIN-listan köps in.

Buller

Vi arbetar aktivt med att begränsa buller och gnissel som uppkommer från spårvagnarna. Det görs främst genom översyn av rutiner kring underhåll samt nya metoder och medel för smörjning. För att minska gnissel i spåren har vi fasta smörjstationer på strategiska platser i spårvägsanläggningen och vi optimerar utläggningspunkterna baserat på kundklagomål. Problemet är komplext utifrån de förutsättningar med vagnar och infrastruktur som vi har att utgå ifrån. Utförandeentreprenadavtalet Avdelningen Infrastruktur och driftsäkring genomför drift, underhåll och byggnation av spår-, kontaktlednings- och signalsäkerhetsanläggningar. Infrastrukturs betydande miljöaspekter är buller i samband med fordonstrafik och från arbetsmaskiner, kemikalieanvändning samt utsläpp till luft från förbränningsmotorer. Avdelningen genomför ett systematiskt arbete med att minska sin miljöpåverkan. Bullrande arbeten uppkommer framförallt i samband med underhåll på spår och påverkar både omgivning och arbetsmiljö. Mätningar genomförs löpande och till följd har en del maskiner och utrustningar bytts ut till tystare alternativ.

På avdelningen Infrastruktur och driftsäkring används ett flertal kemiska produkter. Den största mängden kemikalier som används är produkter för att minska friktion och ljud mellan räls och spårvagn samt produkter för smörjning av växlar.