Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljön hos oss

Fokus på en säker och trygg arbetsmiljö

På Göteborgs Spårvägar är vi cirka 1 300 medarbetare som utför arbete inom någon av våra över hundra olika befattningar. Gemensamt är att alla, oavsett befattning, har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Alla medarbetare ska ha den kunskap och information som krävs för en säker och trygg arbetsplats. Säkerhetsenheten har ett särskilt uppdrag att strategiskt och systematiskt bidra till att förebygga risker och utreda olyckor och tillbud.

Vårt arbete med säkerhet, trygghet, arbetsmiljö och miljö grundar sig bland annat på att:
• Identifiera, värdera och analysera risker inom vår verksamhet samt risker som uppstår genom vår verksamhet.
• Planera och vidta förebyggande åtgärder samt minska risken för att oönskade händelser sker.
• Utveckla nya och förbättra befintliga processer i vårt ledningssystem för arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsfrågor.
• Ständigt följa upp och utveckla säkerhets- och trygghetsarbetet.

Läs mer om…

År 2018 tog Göteborgs Spårvägar fram tre mål för en bättre arbetsmiljö och för att underlätta uppföljning och åtgärder. Arbetet fortsätter kontinuerligt för att alla ska ha bästa möjliga arbetsmiljö.
De tre målen är:
• Inga medarbetare ska bli utsatta eller bevittna någon annan bli utsatt för kränkande särbehandling.
• Korrekt rapportering av olyckor och tillbud ska säkerställas med syfte att finna grundorsaken och därmed omhänderta riskerna.
• Samtliga chefer och skyddsombud ska ha erforderlig kunskap om arbetsmiljölagstiftningen inklusive kränkande särbehandling.

Att arbeta säkert och tryggt innebär att vi tillsammans verkar i enlighet med vår säkerhetskultur och har accepterat Göteborgs Spårvägars medarbetarskap samt våra gemensamma värderingar, attityder och beteenden. I arbetet utgår vi från tre grundprinciper:
• Rapporterande kultur – Vi välkomnar rapporter om avvikelser och brister i verksamheten.
• Lärande kultur – Vi identifierar risker och brister som får oss att vilja veta vad och varför det har hänt så att vi kan lära oss att göra rätt och undvika att det händer igen.
• Rättvis kultur – Vi är transparenta och öppna och vill i första hand förebygga risker och hitta grundorsaker. Inte peka ut en enskilt ansvarig.

Det totala antalet anställda i GS uppgår vid årsskiftet till 1 319 (föregående år 1 295) varav 1 154 är tillsvidareanställda i tjänst och 122 är timanställda. Av det totala antalet anställda är andelen kvinnor 24 procent (föregående år 25 procent). Knappt 40 procent av det totala antalet anställda är över 50 år. Den interna rörligheten är relativt hög och förargruppen utgör till stor del rekryteringsbas för tjänster som trafikledare och instruktörer. Ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning och förbättrat medarbetarerbjudande är fortsatt av vikt.

Under året har satsningar gjorts på förebyggande utbildning kring hot och våld till samtliga förare. Särskilt fokus har också funnits på komfort i förarhytt. I begreppet komfort ryms både värme, kyla, vibrationer, stötar, körställning, med mera. Under året har medarbetarna erbjudits friskvårdsbidrag, viktväktarna på jobbet, massage, personalstöd och andra motionsaktiviteter. Inom avdelningen Trafikpersonal och service har medarbetarna själva deltagit i att utforma friskvårdssatsning med fokus på både fysisk och psykisk hälsa.

Säkerhet är ett av våra viktigaste kärnvärden som ska genomsyra allt vi gör i vår verksamhet – framför allt i trafiken. Varje dag kör vi i genomsnitt 39 838 kilometer i en växande stad med en allt mer komplex trafikmiljö.

I vår årliga trafiksäkerhetsrapport belyser vi verksamhetsårets trafiksäkerhetsarbete och utfall av våra trafiksäkerhetsmål samt statistik och trender ur ett femårsperspektiv. Syftet är att kommunicera de risker som finns inom spårvägstrafikens område och de åtgärder som genomförs för att kontinuerligt öka trafiksäkerheten. Baserat på årets statistik och analyser samverkar vi med intressenter för att ta fram åtgärdsprogram för en säkrare trafikmiljö.

Vi ser nollvision som en viktig del i vårt arbete mot olyckor till följd av vår verksamhet. Det är en självklarhet att alla resenärer ska känna sig trygga i och omkring våra spårvagnar. Därför arbetar vi med förebyggande insatser för att öka trafiksäkerheten. När allvarliga olyckor sker genomförs en olycksutredning för att identifiera de områden som behöver utvecklas. Trafiksäkerhetsarbetet är både ett proaktivt och reaktivt verktyg för att utveckla säkerheten över tid.