Utveckling av verksamheten och den ekonomiska styrningen

Göteborgs Spårvägar levererade 141 miljoner spårvagnsresor under 2019. Västtrafiks återkommande ombordmätningar ger oss direkt återkoppling från våra kunder, vilket hjälper oss att förbättra kvalitet och upplevelse ombord. Trots många utmaningar i Göteborgs trafikmiljö och sjunkande punktlighet ligger den totala kundnöjdheten i topp under 2019, då 95 (93,3) procent av resenärerna nöjda eller mycket nöjda med sin resa.

Under 2020 stärker vi upp trafiken med den nya spårvagnen M33 – ett modernt tillskott som ökar både tillgänglighet och kapacitet.

Nya avtal för spårvagnstrafiken och underhåll av spårvägen i Göteborg

Under hösten 2019 förberedde vi ett nytt avtal tillsammans med Västtrafik som startade den 1 januari 2020. Genom avtalet har vi uppdraget att leverera spårvagnstrafiken fram till 2034. Vi bygger samarbetet kring den så kallade Västtrafikmodellen, vilket innebär att vi samarbetar i flera forum som ger en tätare och bredare kontakt mellan verksamheterna än tidigare. Vi har även tecknat nytt avtal med trafikkontoret i Göteborgs Stad som avser drift och underhåll av spårvägsanläggningen i Göteborg och Mölndal samt Trafikledning spårväg och Trafiksäkerhet. Avtalet gäller 2020 – 2034.

Ny depå och fler vagnar i trafik

Arbetet med etapp 1 av depå Ringön har intensifierats under hösten 2019. I första etappen byggs en mindre hall och uppställningsspår. Planen är att vi ska sätta ut fordon i trafik och genomföra enklare underhåll på plats med start under första halvåret 2020. Inför starten ska vi bemanna verksamheten med våra medarbetare från våra övriga depåer.

Anpassning av depåer för nya M33

Under året har vi byggt om och anpassat våra depåer i Slottsskogen och på Rantorget för den nya spårvagnen M33. Vi har även rustat verksamheten för de tester som de nya vagnarna ska genomgå och planerat för utbildningarna som ska genomföras för att integrera vagnarna i vår verksamhet.

Fler M32:or i trafik

Programmet för rostsanering och renovering av modell M32 pågår enligt plan och vid utgången av 2019 var 40 vagnar klara. Alla vagnar beräknas vara klara för trafik i början av 2021.

Underhåll av spårvägsanläggningen

Under 2019 har vi genomfört den årliga planen för investeringar i spår och kontaktledningar tillsammans med trafikkontoret i Göteborgs Stad. Vi har bland annat justerat 1 000 meter spår, slipat drygt 27 000 meter spår, bytt 20 mätarpunkter och sju växelomläggningsaggregat och ersatt sex växelstyrningar.

Större uppdrag under året var projektering och genomförande av underhåll inom spår, signal, svets och signal vid depå Majorna samt spårprojektering vid depå Ringön, station Korsvägen och station Haga. De större spårprojekten omfattade spårbyte på Stampgatan, byte av korsningar och mellanräler på Drottningtorget samt spårbyte och spårjustering på Redbergsplatsen. Vi fortsätter också utvecklingsarbetet för minska buller och gnissel i spårvagnsspåren.

Styrning, uppföljning och kontroll

Göteborgs Spårvägar följer Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll med syftet att upprätthålla en god intern kontrollstruktur, säkerställa efterlevnad av lagar och regler, eliminera eller upptäcka allvarliga fel och brister, upprätthålla en tillförlitlig finansiell rapportering samt driva verksamheten ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Riktlinjerna ska också bidra till att oavsiktliga och avsiktliga fel och brister kan upptäckas i tid samt att säkra tillgångar och förhindra förluster.

I samband med koncernens affärsplanering upprättas en intern kontrollplan som baseras på en koncernövergripande riskanalys med tillhörande åtgärdsplan. Under 2018 lämnade Stadsrevisionen i sin granskning av Göteborgs Spårvägars verksamhet allvarlig kritik inom arbetsmiljö samt för bolagets brister i efterlevnad av gällande regelverk. Stadsrevisionen tog även upp brister i bolagets interna styrning och kontroll med anledning av visselblåsanmälningar som rapporterats. Styrelsen valde att ta med Stadsrevisionens rekommendationer i bolagets interna kontrollplan. Avrapportering har skett till styrelsen enligt plan. Bolaget tog även beslut att utöka intern kontroll inom bland annat fordons- och materialhantering. Regelbundna ledarträffar har ägt rum för att utveckla företagskultur, ledarskap och medarbetarskap genom utbildning och dialog. Efterlevnad av processer, policys och anvisningar har följts upp i internkontroll.

Stadsrevisionen har i sin granskningsredogörelse för 2019 bedömt att bolaget under hösten vidtagit tillräckliga åtgärder och att man ser att det ingår i ett långsiktigt arbete i syfte att åstadkomma en bättre styrning och ledning samt intern kontroll i bolaget.

Under 2019 har ytterligare visselblåsningar anmälts till Göteborgs Stads visselblåsfunktion. Merparten gäller otillåten användning av tjänstefordon, felaktig tidrapportering och hantering av skrotmetaller inom affärsområde Banteknik. Både interna och externa utredningar pågår och polisanmälningar har gjorts. Rapportering beräknas ske i början av 2020.

Arbete mot korruption

Göteborgs Spårvägar följer Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor. De tydliggör vilket förhållningssätt som gäller i staden för att förebygga risk för att dess företrädare gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. Under året har vi hållit föreläsningar och workshops med alla chefer på Göteborgs Spårvägar för att diskutera och definiera tolkningarna av regelverken på området. Inga konstaterade ärenden inom korruption har inkommit under 2019.

Krav och styrning vid inköp ger grund för ekonomiska effekter

Göteborgs Spårvägar arbetar utifrån Göteborgs Stads inköpspolicy och använder i första hand stadens ramavtal. Vi upp-handlar själva produkter och tjänster som är specifika för vår verksamhet, exempelvis reservdelar till spårvagnar. Vid kravställning är ambitionen att medarbetare som arbetar med det aktuella upphandlingsområdet alltid ska delta i processen. En jurygrupp om minst tre personer bedömer fall där det finns subjektiva kriterier, för att få ett tillförlitligt utfall i linje med verksamheten. Alla medarbetare som har inköps- eller beställningsrätt ska genomgå utbildning i Göteborgs Stads inköpspolicy och Lagen om offentlig upphandling.

Vid upphandling av specifika tjänster ställer vi krav på att leverantörerna arbetar med miljö (ISO 14000), kvalitet (ISO 9000) och arbetsmiljöfrågor (OSHAS 18 000) samt att de följer ILOs kärnvärden och inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Vi kontrollerar också kontinuerligt fakturor och planer för att följa upp att leveranser stämmer med avtalen. På så vis skapar vi spårbarhet i våra processer.

Inköpsavdelningen deltar i stadens utvecklingsarbete med kategoristyrning, att ur ett strategiskt perspektiv identifiera hur vi kan upphandla utifrån olika kategorier för att få bättre samordningseffekter på affärsmässiga, ekonomiska, kvalitativa och miljömässiga parametrar i upphandlingar. Vi har identifierat omkring tio olika kategorier, bland annat entreprenad, anläggning, bemanningstjänster, underhållstjänster och fordon, som är intressanta för Göteborgs Spårvägars framtida inköp.