Resan mot ett grönare Göteborg

Nästan ett varv runt jorden – så långt kör våra spårvagnar en vanlig vardag. Den hållbara resan med kollektivtrafik är vårt främsta bidrag till ett grönare Göteborg. Varje vardag reser nästan 400 000 resenärer med oss. Samtidigt minskar vi miljöpåverkan från vår verksamhet, transporter och underhåll av våra fordon.

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har ställt sig bakom måldokumentet Koll2035 som bland annat handlar om att fördubbla kollektivtrafikresandet fram till 2035. Göteborgs Spårvägar bidrar genom att leverera kollektivtrafik som får fler personer att välja spårvagn i resan till en mer hållbar stad. Ju fler som åker kollektivt, desto mindre blir miljöpåverkan av resor i samhället.

Under 2019 ökade spårvagnsresandet med 7,6 procent till nästan 141 miljoner resor. Det är en ökning med nära 10 miljoner resor sedan 2018 och rekord i antal resande under ett år. Under maj och oktober noterade vi även de högsta månadsvärdena genom tiderna med 12 665 175 respektive 13 440 602 resande. Det är första gången vi når över 13 miljoner resor på en månad.

Göteborgs Stad har ett miljöprogram, ett klimatstrategiskt program, en kemikalieplan och en strategi för energieffektivisering som ska bidra till att staden uppnår sina beslutade miljömål. Göteborgs Spårvägar har identifierat fyra betydande miljöaspekter för verksamheten: energianvändning, avfallshantering, kemikalier och bullerpåverkan. Av dessa fyra har vi valt att prioritera energianvändning och kemikalier inom ramen för miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Vi arbetar även med klimatkompensation och ansvarsfullt resande samt kontroll och förbättringar inom hela verksamheten. Läs mer under länkarna nedan:

Utveckling av styrning och mål inom miljöområdet

Miljölagstiftningen, Göteborgs Stads prioriteringar och vår egen identifierade miljöpåverkan, styr vårt strategiska arbete inom miljö. Genom en bevakningstjänst får vi löpande uppdateringar om de miljölagar vi berörs av och vilken styrning som säkerställer att vi följer lagkraven. Vi går systematiskt igenom uppdateringar av lagar och anpassar verksamheten därefter. Genom att arbeta in miljökrav i våra övergripande processer säkerställer vi att miljö inte blir ett sidospår för verksamheten. Det ska även leda till att miljöfrågor på ett naturligt sätt integreras i verksamhetsplaneneringen.

Under 2019 har åtta miljöincidenter rapporterats i vårt system. Ett läckage var så omfattande att sanering krävdes. De övriga miljöincidenterna har vi omhändertagit själva och det rörde sig om händelser som mindre läckage av glykol från kylanläggningar, mindre oljeläckage från fordon och läckage av tvättmedel från en av våra detaljtvättar. Göteborgs Spårvägar har inte varit föremål för åtal gällande miljöbrott under 2019.

Ansvarsfullt resande och klimatkompensation

Vi följer Göteborgs Stads resepolicy. I första hand ska vi överväga om resan är nödvändig eller om telefon- eller videomöte kan fungera. Om vi reser i tjänsten ska vi välja det minst klimatpåverkande färdmedlet, genomföra resorna på ett kostnadsmedvetet sätt, välja resor och logi som bidrar till att arbetstiden utnyttjas effektivt samt väga in säkerhet och arbetsmiljö.

Inom Göteborgs Stad arbetar vi med klimatkompensation. Utsläppen från stadens resor räknas om till en kostnad som ska investeras i åtgärder som kan minska utsläppen och effektivisera arbetet. Vi klimatkompenserar för utsläpp från alla personresor i tjänst med egna bilar, företagsbilar och flyg, vilket omfattar såväl resor till möten som servicearbeten.

Vi har valt att klimatkompensera genom att erbjuda cykelpoolen Styr & Ställ och Västtrafikkort, som medarbetare kan använda vid resor i tjänst. Vi har även videoutrustning med möjlighet till digitala möten i alla våra större möteslokaler och vi har investerat i väderskydd vid cykelställ vid flera av våra arbetsplatser.