Vår arbetsmiljö täcker hela staden

Göteborgs Spårvägar är en stor arbetsplats, något som avspeglas i de drygt 100 olika yrken som finns i vår verksamhet – allt från rälsbockare, elektriker och trafikplanerare till förare och ingenjörer. Hos oss behövs medarbetare med många olika typer av bakgrund och kompetens för att sätta Göteborg i rörelse.

Under 2019 fortsatte vi utvecklingen av nya och effektivare arbetssätt inom arbetsmiljö genom att sätta tydligare mål, öka resurserna och utforma nya utbildningsprogram för att skapa en bättre arbetsplats för våra medarbetare. Bland annat har alla chefer med personalansvar och skyddsombud nu genomfört vår nya obligatoriska arbetsmiljöutbildning. Utbildningen repeteras var tredje år.

Stöd och hälsoinsatser

Vårt arbete handlar alltmer om hur vi kan förebygga och förhindra ohälsa hos våra medarbetare. Vi har tydliga rutiner och väl utarbetade arbetssätt för att ta hand om medarbetare i olika situationer. Ett prioriterat område är att agera proaktivt för att minimera sjukskrivningstal och antalet arbetsmiljörelaterade skador, stora som små. För att fånga upp eventuell ohälsa genomförs planer för rehabilitering och vi håller hälsosamtal med medarbetare som har varit frånvarande mer än fyra gånger under en tolvmånadersperiod. Vid behov leder samtalen till ytterligare åtgärder beroende på medarbetarens hälsa. Sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent jämfört med 7,4 procent 2018.

Sedan 2015 erbjuder Göteborgs Spårvägar samtalsstöd till alla medarbetare via extern partner som de kan kontakta anonymt vid behov. Det kan handla om juridisk eller ekonomisk rådgivning, alkohol- och spelmissbruk eller andra privata problem. Tjänsten är öppen alla årets dagar.

Inom ramen för våra hälsoinsatser erbjuder vi friskvårdsbidrag med upp till 1 500 kronor per år som kan användas till aktiviteter som godkänns av Skatteverket. I tillägg har vi rabatterade erbjudanden på olika träningsanläggningar och tillhandahåller massage på arbetsplatser runt om i verksamheten. För att ytterligare motivera, stödja och underlätta för våra medarbetare har vi under 2019 även erbjudit program tillsammans med Viktväktarna, cirkelträning med personlig tränare, hjälp med rökstopp samt deltagande i motionsloppet Blodomloppet och aktiviteten Motionera Mera som arrangeras av Korpen och Idrott & Förening i Göteborgs Stad. För att underlätta för och motivera medarbetarna att välja cykeln istället för bil till jobbet, har vi också sett över cykelparkeringarna på våra enheter.

Nya arbetssätt som främjar arbetsmiljön

Under 2019 har vi höjt ambitionsnivån och utvecklat systematiken kring hur vi rapporterar och följer upp tillbud. Vi har också etablerat en ny modell med arbetsmiljökommittéer som ska hålla möten fyra gånger om året i enlighet med arbetsmiljöförordningen. Kommittéerna arbetar utifrån gemensamma checklistor för egenkontroll och genomför ronder inom miljö-, arbetsmiljö- och brandskyddsområdet. Syftet är att arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans ska planera arbetsmiljöarbetet för att kunna följa upp hur det genomförs och utvecklas. Det ger oss också en bättre modell för hur vi arbetar med och följer upp skador, tillbud, sjuktal och rehabilitering.

Kränkande särbehandling

Vi arbetar återkommande med föreläsningar och workshops för våra medarbetare inom kränkande särbehandling, där vi identifierar behov. Vi följer upp läget genom olika former av medarbetarundersökningar och området utvärderas även i Göteborgs Stads medarbetarundersökning.

Bättre förarmiljö

Till följd av alla infrastrukturprojekt påverkas arbetssituationen för våra förare kraftigt. Den ökade trängseln i gatumiljön när spårvagnarna ska samsas med andra fordon, cyklister och fotgängare ställer extra höga krav på att vara uppmärksam och proaktiv. Trafiksituationen orsakar också förseningar, vilket påverkar förarnas avlösningar och raster. Därför har vi implementerat ett nytt system där förare som hamnar i tidsnöd kan bli avlösta i centrala stan. Det är avgörande för att kunna utföra sitt jobb på ett arbetsmiljömässigt och trafiksäkert sätt, samtidigt som trafiken fortsätter som vanligt utan ytterligare förseningar.

Arbetsmiljön i vissa av våra tidigare spårvagnsmodeller skapar utmaningar för förarna. Därför ser vi fram emot leveranserna av den nya spårvagnen, M33. Serieleveransen startar hösten 2020 och till våren 2022 väntas alla 40 beställda vagnar vara i trafik. Förarhytten i den nya vagnsmodellen har tagits fram i samarbete mellan spårvagnsförare och en ergonom för att skapa bästa möjliga arbetskomfort för förarna.

Medarbetarundersökning

Under 2019 deltog vi i Göteborgs Stads medarbetarundersökning för att skapa en bättre överblick av nuläget och ett bra underlag för förbättringsåtgärder inför den nya organisationen. Undersökningen fokuserade främst på hållbart medarbetarengagemang och kränkande särbehandling. Resultatet levereras våren 2020.

Mål för en bättre arbetsmiljö

Vi har under året arbetat aktivt med de tre målen kring arbetsmiljö som sattes 2018 och fortsätter kontinuerligt för att utveckla förbättringar på området. Målens utformning ska underlätta uppföljning och åtgärder. De tre målen är:

  • Inga medarbetare ska bli utsatta eller bevittna någon annan bli utsatt för kränkande särbehandling.
  • Korrekt rapportering av olyckor och tillbud ska säkerställas med syfte att finna grundorsaken och därmed omhänderta riskerna.
  • Samtliga chefer och skyddsombud ska ha erforderlig kunskap om arbetsmiljölagstiftningen inklusive kränkande särbehandling.

Jämställdhet och mångfald ger styrka till vår verksamhet

Mångfald är en viktig aspekt i vår verksamhet och för oss är det en styrka att våra medarbetare representerar Göteborgs invånare. Därför är vi måna om att rekrytera personer som bor i olika delar i och utanför Göteborg med olika kön, ålder, utbildning och modersmål. Hos oss arbetar personer från många olika länder som talar många språk. I vår koncern arbetar människor från många delar av jordens alla hörn.

Merparten av våra anställda är män (75 procent) och en fjärdedel (25 procent) är kvinnor, många av våra medarbetare har jobbat länge inom Göteborgs Spårvägar. Alla medarbetare, oavsett roll, är delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av våra värderingar och präglas av respekt, arbetsglädje och utveckling. I styrelsen var fördelningen 65 procent män och 35 procent kvinnor.

Värdefulla skillnader

På Göteborgs Spårvägar arbetar vi aktivt för en kultur som värdesätter och uppskattar de skillnader som gör varje människa unik och där alla känner sig respekterade och värdefulla. Arbetet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Alla medarbetare har också en viktig roll i att motverka diskriminering och trakasserier och det är viktigt att vår arbetsplats ger lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. Därför arbetar vi utefter en Likabehandlingsplan samt har tillsatt ett Diskrimineringsombud.

Samverkan med facket

Göteborgs Spårvägar har ett samverkansavtal med fackliga parter i form av ett lokalt kollektivavtal. Det anger formerna för hur samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer ska organiseras. Samverkansavtalet reglerar främst hur formerna för MBL och Arbetsmiljölagen ska hanteras i olika forum. Med anledning av att vi ombildat vår koncern under året, behöver vi under 2020 se över och anpassa de lokala avtalen.