Steg för bättre avfallshantering

Göteborgs Stad har ett miljöprogram som ställer krav på verksamheter och bolag att källsortera. Därmed har vi genomfört flera insatser för att förebygga och minska avfall under de senaste åren. Till exempel har alla medarbetare sedan ett par år tillbaka en termosmugg för varma drycker och en vattenflaska, dels för att minska förbrukningen av engångsmuggar, dels för att underlätta för de som arbetar i trafiken.

Våra matsalar är också effektiva på att hålla nere matsvinn, genom att medarbetarna får förbeställa lunch redan på morgonen, så att de inte lagar mer mat än vad som behövs.

Enklare göra rätt med tillgänglig sopsortering

Under året har vi infört källsortering av hushållsavfall på depåerna i Majorna, Slottsskogen och Ringön. Sedan tidigare finns det i våra lokaler på Rantorget.

Personalmatsalar och fikarum har försetts med sorteringsmöbler för pappers-, plast- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas. Ytterligare möbler för sortering har placerats i korridorer och större konferensrum för att öka tillgängligheten. Möjligheten att källsortera tillsammans med den ökade tillgängligheten, har till exempel ökat mängden utsorterat matavfall från 1,8 ton/år 2018, till 2,9 ton/år 2019 och 4,1 ton 2020. Det bidrar nu till produktionen av biogas och biogödsel istället för att gå till energiåtervinning.

Vi har även tagit bort papperskorgarna vid alla arbetsplatser, vilket minskat förbrukningen av plastpåsar. Numera slänger vi vårt restavfall i en minitunna som varje medarbetare sedan fördelar i våra sorteringsmöbler. För att få en korrekt uppföljning över källsorterat avfall, arbetar vi för att justera in tömningsintervaller och kärlstorlekar. Under 2021 inför vi källsortering på resterande anläggningar: Gullbergs Strandgata, Stålverksgatan och Göta Källare.

Återbruk istället för avfall

Under 2019 integrerade Göteborgs Spårvägar Tage, Göteborg Stads interna återbrukssajt, i verksamheten. Här kan stadens verksamheter skänka och ta emot fullt funktionsdugliga möbler och. Därigenom skapas möjligheter till återanvändning istället avfall, vilket minskar vår påverkan på miljön och kostnaderna för att köpa nytt. För närvarande har vi fem administratörer av Tage på Göteborgs Spårvägar som hjälper till att lägga ut och efterlysa möbler och inventarier på webbplatsen. Vi började använda Tage i juni 2019 och hann sammanlagt med
5 annonser, 4 bokningar och 1 efterlysning. Under 2020 publicerade vi 31 annonser, 24 bokningar och 1 efterlysning.

Anteckningsskyldighet för farligt avfall

Från och med den 1 november i år omfattas vi av en ny miljölagstiftning. Den innebär att vi som avfallsproducenter och i vissa fall avfallstransportörer måste föra anteckningar om farligt avfall och rapportera till Naturvårdsverket. Syftet är att skapa ett effektivt verktyg som kan spåra flödet av farligt avfall. Alla medlemsstater i EU ska inrätta ett elektroniskt register på området för att kunna ta fram avfallsstatistik, rapportera farligt avfall till EU och främja åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi. På Göteborgs Spårvägar har vi nu upprättat arbetssätt, rutiner och formulär för att underlätta vår efterlevnad av det nya lagkravet.