Trygg och säker spårvagnstrafik

Göteborgs Spårvägar deltar i Västtrafiks projekt med trygghetsvärdar. Vi genomför också projekt tillsammans med Västtrafik och organisationen Tryggare Sverige för att skapa ökad trygghet i spårvagnstrafiken.

Lösningar kring hot och våld

Säkerhet och trygghet för våra förare har högsta prioritet och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på området. Under hösten 2019 fick alla våra förare tjänstetelefon och 2020 utökade vi förarens möjlighet till snabb hjälp genom ett överfallslarm i mobilen. Det kompletterar larmet som redan finns i förarhytten, eftersom det ökar tryggheten när föraren behöver lämna sin plats. Under 2020 har vi även vidareutvecklat utbildningen av nya förare genom ett utvidgat pass kring konflikthantering och hur de ska agera för att skydda dig mot hot och våld.

Vårt omhändertagande av förare som utsatts för hot eller våld, utvecklas i en kontinuerlig process. De har alltid möjlighet till avlösning eller kan välja att tas ur tjänst. Därefter genomgår de ett första avlastande samtal med sin gruppchef eller en driftledare. I samtalet får föraren dels möjlighet att börja bearbeta händelsen, dels erbjudande om fortsatt stöd. Gruppchefen ska även stödja föraren vid anmälan av händelsen i vårt system för tillbuds och olycksrapportering, LISA. Glädjande nog såg vi en minskning i antalet anmälningar av situationer med hot och våld mot våra förare. Under 2020 rapporterades 55 händelser på området mot 73 under 2019.

Trygg i våra lokaler

Vi genomför återkommande förebyggande insatser för att undvika bränder i vår verksamhet. Bland annat får alla som arbetar med heta arbeten specialutbildning och vi genomför kontinuerligt brandutbildningar samt utrymningsövningar på våra olika enheter. Till följd av covid-19 har vi tvingats justera i våra utbildningssatsningar och planerar därför att öka fokuset under 2021.

Under året har vi genomfört ytterligare insatser för att säkra skalskyddet i våra fastigheter. Vi har gått igenom och stramat upp behörigheter samt satt upp staket med grindar och monterat övervakningskameror kring alla depåer. Vi utför också nattliga patrulleringar för att se till att inga obehöriga finns på området. Alla medarbetare utbildas dessutom i hur de ska agera för att öka säkerheten och tryggheten på våra depåer.

Säker på och kring spårvagnen

Transportstyrelsen ger tillstånd för spårvagnstrafiken och följer upp att vi bedriver ett trafiksäkert arbete. De gör återkommande revisioner av vår trafik- och säkerhetsstyrning. Vi styr verksamheten med stöd av Säkerhetsordningen (SÄO) som är vårt interna regelverk kopplat till trafiksäkerheten. Utöver grundutbildningen deltar alla, inklusive spårvagnsförare, i minst en dags säkerhetsutbildning varje år.
Tillsammans med trafikkontoret i Göteborgs Stad, som äger spår och ledningar, följer vi upp platser där det sker många tillbud och olyckor för att genomföra förebyggande åtgärder och öka säkerheten.

Under normala omständigheter arrangerar vi träffar där förarna får möjlighet att ställa frågor och få svar kring säkerhet, samt deltar på alla deras arbetsplatsträffar för att öppna dialogen kring en tryggare och säkrare vardag i spårvagnstrafiken. I år har det här arbetet varit inställt.

Trafikomläggningar ger ökade risker

Till följd av en mängd byggnationer i staden påverkas trafikmönstren, något som har inneburit större ansträngningar i spårvägstrafiken. Under året sticker Korsvägen ut som en plats med ökade olyckor mellan personbil och spårvagn. Det relaterar vi till de många byggarbetsplatser för Västlänken som skapar en flaskhals i trafiken. Överlag har Corona haft en lugnande effekt på trafiken och antalet vägtrafikolyckor har minskat jämfört med 2019.

Utveckling av trafiksäkerhetsmål

Inför 2019 omarbetade vi trafiksäkerhetsmålen. Det är kopplat till de infrastrukturella förändringarna i Göteborg och ska göra det enklare att genomföra åtgärder för att öka trafiksäkerheten. I år når vi de uppsatta målen kring vägtrafikolyckor och urspårning; även antal allvarligt skadade minskade och ingen har omkommit i spårvagnstrafiken.

Vi samarbetar med trafikkontoret i Göteborgs Stad för att ta fram ytterligare åtgärder för att minska olyckorna. Dessutom har vi medverkat vid över 20 riskanalyser inför framtida ombyggnationer i staden. Läs mer i vår säkerhetsrapport.

Att sätta en stad i rörelse under en pandemi

Göteborgs Spårvägar är en samhällsviktig verksamhet. Det innebär att vi ska leverera våra tjänster till allmänheten även under en pandemi, något som ställt stora krav på vår organisation när det gäller att trygga medarbetarnas och resenärernas säkerhet. 

Mest utsatta är våra spårvagnsförare, som ser till att människor inom essentiella verksamheter som vård och omsorg kan komma till sina arbetsplatser Därför har ett stort fokus lagts på att säkra både förarnas arbetsmiljö och resenärernas trygghet under spårvagnsresan. Det arbetet har genomförts i samverkan med vår skyddsorganisation, Västtrafik och Göteborgs Stad.

Snabba åtgärder

Redan 10 februari publicerade vi information på vårt intranät kring de förberedelser Göteborgs Stad vidtagit för att vara redo vid ett större sjukdomsutbrott som kunde påverka eller hota verksamheten. För att förbereda medarbetarna ytterligare, publicerade vi den 3 mars de första internt framtagna allmänna råden kring smittspridning som initialt uppdaterades dagligen. I mitten av mars inledde ledningsgruppen också dagliga möten kring pandemin för att hålla sig uppdaterade om händelserna och snabbt kunna informera medarbetarna kring utvecklingen av corona.

De första råden som gick ut var:

 • stanna hemma om du är sjuk
 • tvätta händerna ofta
 • peta dig inte i ansiktet
 • nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • håll din chef informerad om resor till områden, där smittan förekommit eller förekommer, för en dialog om lämplig tid för återgång till arbetsplatsen

Utfört uppdrag trots sjukfrånvaro

I mitten av mars ökade sjukfrånvaron i förarkåren och vilket ledde det till att de första omloppen i spårvagnstrafiken ställdes in. Därefter ökade frånvaron i snabb takt och den 19 mars var frisknärvaron nere på 78 procent i förarkåren, jämfört med normala 92 procent, och fler omlopp fick ställas in. För att klara prioriterad trafik började vi den 26 mars köra med reducerad tidtabell och linjerna 10 och 13 drogs in under en period. Detta, i kombination med att vi satte in all tillgänglig förarpersonal, gjorde att vi kunde genomföra vårt uppdrag. Under mars månad genomförde vi också en kartläggning av medarbetarna för att se vilka som hade barn under tolv år, för att bedöma möjligheten att bedriva verksamhet om skolor och förskolor tvingades stänga.

Den 27 mars var dagen med lägst frisknärvaro hos förarkåren – endast 75 procent var på jobbet. Efter det skedde en återhämtning, men först vid sommaren nådde vi åter upp till normal frisknärvaro. Under hösten höll sig frisknärvaron strax under normal nivå men spårvagnstrafiken har ändå genomförts som planerat. I slutet av november och början i december ökade antal sjukdomsfall i förarkåren till en frisknärvaro på 84 procent. Under återstoden av december månad stabiliserade sig sedan frisknärvaron bland förarna och låg runt 88-90 procent. I den övriga verksamheten har frisknärvaron legat på samma nivåer som innan pandemin.

Genomförda åtgärder för ökad säkerhet och trygghet:

 • avspärrningar av främre dörren samt ett plexiglasskyddat utrymme kring förarhytten i spårvagnarna för säkrare förarmiljö
 • munskydd och handsprit finns tillgängligt på alla arbetsplatser
 • visir finns till alla förare
 • förändrade rutiner för att undvika att föraren behöver röra sig i vagnen när den är full med resenärer
 • förare rapporterar vid upplevd trängsel för att ge underlag till när och var förstärkningstrafik behöver sättas in
 • samverkan med Västtrafik kring förstärkningstrafik
 • uppmaning till hemarbete för dem som kan för att minska trängsel
 • platserna i våra matsalar har glesats ut och kaffemaskiner separerats för att förebygga trängsel
 • utökad städning i våra lokaler
 • erbjudande om coronatest vid sjukdom och antikroppstest till alla medarbetare
 • stora informationsinsatser för att utbilda och påminna medarbetare om restriktionerna
 • automatiska utrop som påminnelse om att hålla avstånd i vagnarna