Arbete för trygga spårvagnsresor även i pandemitider

Pandemin har, precis som för andra bolag, påverkat alla delar av vår verksamhet. En effekt har varit att Västtrafik inte kunnat utföra sina undersökningar ombord för att mäta vad resenärerna tycker om sin spårvagnsresa. Men vi har fortsatt kunnat hantera och följa upp enskilda kundsynpunkter som inkommit via andra kanaler under året. Alla förare och trafikledare har också uppmanats att rapportera trängsel och andra uppgifter som kan vara av vikt för oss att få in och analysera.

Under våren tvingades vi till reducerad trafik på grund av effekter kring utbrottet av corona, men vi har också utfört förstärkningstrafik på vissa sträckor för att avlasta i rusningstrafik. Varje tur med upplevd trängsel har rapporterats in av förarna till trafikledningen för att få underlag till var och när förstärkningstrafik ska sättas in. Vi räknar i nuläget ett fordon som fullsatt när vartannat säte är upptaget. Från och med starten av vinterns tidtabell och fram till årsskiftet har vi genomfört ordinarie trafik.

Infrastrukturprojekt påverkar punktligheten

Varje månad mäter vi punktligheten i våra leveranser. Det är ett område som under flera år påverkats negativt till följd av de många stora infrastrukturprojekt som för närvarande pågår i Göteborg. Samtidigt har det minskande resandet och den minskade trafiken under pandemin ökat framkomligheten positivt jämfört med förra året. Effekten av detta var störst under mars – maj. Det ledde fram till en punktlighet på 81 procent under 2020 (77 procent 2019).

Tillsammans med Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad samverkar vi för att förbättra framkomligheten utifrån de nya förutsättningarna. Ett framgångsrikt samarbete har varit att vi oftare haft vår trafikledning ute i trafiken, tillsammans med Västtrafiks övriga operatörer, för att snabbare kunna lösa upp knutar som bildats på vissa platser i rusningstrafik. För att minska effekterna för resenärerna, vid till exempel arbeten med bana och ledningar, sätter vi in extra trafik och genomför trafikomläggningar vid större planerade händelser där det är möjligt. Vi samarbetar också med trafikkontoret för att trimma trafiksystemet med tydliga signaler och skyltningar för att ytterligare underlätta resandet.

Ökade insatser för rena och tillförlitliga spårvagnar

Under året lanserades en ny yrkesgrupp på Göteborgs Spårvägar – fordonsvakter. De jobbar natt för att genomföra kvalitetskontroller av underhållsarbete, reparationer och städning av våra spårvagnar innan de sätts ut i trafik. Fordonsvakterna gör också stickprov för att se att alla vagnar är rätt utrustade och avspärrningar är korrekta. Målet är att höja tillförlitligheten och minimera de så kallade ”ringningarna” från förare på morgonen när vagnarna sätts ut i trafik – en extra kvalitetskontroll helt enkelt. Fordonsvakterna är placerade på våra tre depåer Rantorget, Ringön och i Majorna.

Tillgängligheten på våra fordon

Kollektivtrafiken finns till för alla stadens invånare ska ha möjlighet att komma ut i samhället. Därför är tillgänglighet, inte minst den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken, ett prioriterat arbete för Göteborgs Spårvägar. Majoriteten av våra spårvagnar har låggolv. Antalet låggolvsvagnar ökar nu när den första av Göteborgs nya spårvagnar kört ut i trafik. Totalt får vi 40 spårvagnar levererade fram till våren 2022. Den pågående renoveringen av M32-vagnen bidrar också till att antalet vagnar med låggolv ökar.

Tryggare spårvagnsresor

Göteborgs Spårvägar deltar i Västtrafiks projekt med trygghetsvärdar. Vi genomför också projekt tillsammans med Västtrafik och organisationen Tryggare Sverige för att skapa ökad trygghet i spårvagnstrafiken.