Klimatkompensation för en bättre miljö

Inom Göteborgs Stad arbetar vi med klimatkompensation. Utsläppen från resor räknas om till en kostnad som investeras i åtgärder som ska minska utsläppen och effektivisera arbetet. Vi klimatkompenserar för alla tjänsteresor i egen bil, företagsbilar och flyg, vilket omfattar såväl resor till möten som servicearbeten. Göteborgs Spårvägar har valt att klimatkompensera genom att erbjuda subventionerade årskort hos Västtrafik, cykelpoolen Styr & Ställ och utlåning av Västtrafikkort vid resor i tjänsten. Vi har även videoutrustning med möjlighet till digitala möten i alla större möteslokaler och investerat i väderskydd vid cykelställ på flera arbetsplatser för att förbättra för dem som väljer att cykla.

Kemikalieplan för minskad miljöpåverkan

I Göteborgs Stads kemikalieplan finns målet om Giftfri miljö som innebär att vår stad ska vara så giftfri att människor och miljö inte påverkas negativt. Göteborgs Spårvägar är en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, en så kallad C-verksamhet. Det beror på våra utsläpp till vatten och luft från fordonstvättar och måleriverksamhet. Det är därför viktigt att minska användningen av kemiska produkter och att tillämpa försiktighets- och produktvalsprincipen vid införande av nya kemiska produkter och utfasning av befintliga.

Substitution av kemikalier

Under 2020 har vi arbetat vidare mot vårt mål att inte använda några utfasnings- eller hormonstörande ämnen på SIN-listan, i egen verksamhet eller genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet. Samtliga produkter kontrolleras för att säkerställa att de inte innehåller några ämnen på listan och för befintliga produkter, som inte uppfyller våra krav, finns en ersättningsplan för att hitta bättre alternativ. I många fall krävs ett omfattande ar

bete med riskbedömningar, tester, analyser samt överväganden kring kvalitet och säkerhet när produkter ska bytas ut. Används produkten till exempel på spårvagnarna, kan ett byte påverka trafiksäkerheten.
Under 2020 har den sista kvarvarande produkten som innehåller utfasningsämnen substituerats. Den användes för att limma fast handtag på förarrutan och kunde ersättas med en produkt som redan användes i verksamheten. När det gäller hormonstörande ämnen, hade vi vid 2019 års slut 10 produkter kvar att substituera och under 2020 har vi lyckats ersätta sex av dem.

För att kunna ersätta produkter med utfasningsämnen, som används genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet, har vi skapat en process där vi följer upp vilka kemiska produkter de använder. Vi arbetar fortsatt med att utveckla processen för att hämta in den information vi behöver för att kunna påverka deras produktval utifrån ett miljöperspektiv. Ska vi ställa krav på området redan vid upphandling, krävs ett strategiskt beslut på bolagsledningsmötet i februari.

Färre fordonstvättar ger minskade utsläpp

För att säkerställa att vattnet vi släpper ut är tillräckligt rent vid våra två fordonstvättar, tar vi årligen prov på utgående vatten. För 2020 liksom för tidigare år har provtagningen visat goda resultat utan anmärkning.

Under 2018 inledde depå Majorna ett projekt där vi testar att tvätta vagnarna vid behov istället för varje dygn. Under 2020 har de cirka 75 vagnarna, som kommer in till depå Majorna varje natt, tvättats 2 gånger per vecka. Under 2020 har även depå Rantorget minskat antal tvättar, nu tvättas de cirka 70 vagnarna endast fyra dagar i veckan istället för varje dag. Det förändrade arbetssättet innebär både minskad förbrukning av vatten och rengöringsmedel men även minskad energiåtgång, då fordonstvätten inte startar lika ofta.

Utsläpp till vatten

Under 2019 genomförde vi provtagning på flera platser i verksamheten för att säkerställa att vattnet vi släpper ut i det kommunala avloppsnätet ligger under gällande varningsvärden. Det visade sig att vattnet från en spolplatta i komponentverkstaden på Rantorget inte klarade varningsvärdena. Spolplatta och oljeavskiljaren rengjordes, rutinerna sågs över och arbetssätt förändrades, men trots det visades fortsatt förhöjda värden. Det resulterade i en riskbedömning för att säkerställa funktionen vid eventuell avstängning av spolplattan under en ombyggnation. Riskbedömningen visade samtidigt att ytterligare åtgärder kan genomföras för att komma under varningsvärdena; något som planeras till första kvartalet 2021.

Riskbedömning för att hindra miljöolyckor

För att förhindra miljöolyckor, där läckage från fordon når våra dagvattenbrunnar, gjorde vi under hösten en riskbedömning och inventering av dagvattenbrunnar och befintliga brunnskuddar. Flera brunnskuddar har ersatts och vi har kompletterat med nödlägeslådor på våra anläggningar. Vi har också tydliggjort placeringen av brunnskuddar och nödlägeslådor, då våra depåområden är stora. De dagvattenbrunnar som finns på depåområden som saknar en gul markering har målats för att synliggöras. Dessutom har vi tagit fram en rutin för hur vi ska agera i händelse av en miljöolycka.

Under första kvartalet 2021 genomför vi en miljöutredning som ska ligga till grund för en risklista får att påvisa om ytterligare åtgärder krävs för att minimera och hantera eventuellt uppkomna risker.