Insatser för ett begränsat klimatavtryck

Redovisning av klimatavtryck enlig GHG-protokollet

I höstas beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder och bolag inom staden ska införa verksamhetsspecifika klimatmål. De ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och miljömålet Begränsad klimatpåverkan. För att vi ska kunna sätta klimatmål som ligger i linje med detta, behöver vi initialt utöka beräkningen av vårt klimatavtryck för att därefter reducera de områden där vår klimatpåverkan är som störst.

Vi beräknar vårt klimatavtryck utifrån standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) – en global standard för mätning, hantering och rapportering av utsläpp av växthusgaser. Tidigare har klimatavtrycken bestått av vår direkta klimatpåverkan från egna och leasade fordon (Scope 1) samt vår indirekta klimatpåverkan i form av förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla (Scope 2). Nu tar vi ett helhetsgrepp och gör en betydligt mer omfattande redovisning där vi kompletterar med beräkningar inom inköpta varor, kapitalvaror och tjänster samt transporter, distribution och avfallshantering (Scope 3 enligt A Corporate Accounting and Reporting Standard). I och med att omfattningen av Scope 3 utökas, går inte resultatet att jämföra med tidigare år.

Under hösten genomfördes en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka områden i vår verksamhet som genererar klimatavtryck. Vi har beslutat att bokföra utsläppen utifrån ett operationellt perspektiv istället för ett finansiellt, då vår verksamhet bygger på operativt arbete på spårvagnar och spårvägsanläggning som vi själva inte äger men kan påverka. Vi inledde arbetet med att beräkna vårt klimatavtryck genom att analysera verksamheten för hitta de främsta fokusområdena, där vi kan minska vår påverkan och uppnå 1.5 graders målet. Vårt största klimatavtryck kommer från inköp av varor och tjänster i form av räl, fordonsartiklar och större investeringar som passersystem, inbrottslarm och GPS-utrustning.

För att uppnå Sveriges och Göteborgs Stads miljömål att ”Begränsad klimatpåverkan” bidrar Göteborgs Spårvägar bland annat genom att göra miljömedvetna val vid inköp av el, upphandla energieffektiva lösningar samt, efterhand som fordon ska bytas ut, välja fossilfria alternativ. Kommande år kopplas ytterligare åtgärder till vår utökade klimatberäkning för att senast år 2030 ha minskat vårt klimatavtryck så mycket att vi uppnår 1,5 graders målet i Parisavtalet.

En hållbar fordonsflotta

Vår spårvagnsflotta består av fem olika vagnstyper, från den äldsta, M28, till den nya modellen M33, där hittills två vagnar levererats. Fram till leveranserna av M33 har en modernare vagn inneburit högre energiförbrukning, men den nya vagnen förbrukar 30 procent mindre energi per passagerare än föregående modell M32. Leverantören har lagt ner ett stort arbete på området bland annat genom att återanvända värme från kylningen av traktionsmotorerna som värmer upp kupén. Tack vara de tekniska lösningarna och utformningen av fordonet, genererar M33:an dessutom betydligt lägre bullervärden än tidigare modeller. För att ytterligare begränsa klimatpåverkan från spårvagnarnas elförsörjning är all el vi köper in märkt med Bra miljöval och är helt förnybar från vindkraft. Göteborgs Spårvägar kan inte påverka spårvagnarnas energianvändning genom att justera i turtätheten då den beslutas av Västtrafik.

Utöver spårvagnarna har avdelningen Infrastruktur och driftsäkring en fordonsflotta som består av både lättare och tyngre arbetsfordon. I takt med att arbetsfordon byts ut undersöker vi möjligheten att upphandla fossilfria alternativ. Utöver det följer vi kraven i Gemensamma entreprenadkrav i Göteborg, vilket innebär att Lätta fordon ska uppfylla Euroklass 5 eller senare Euro-krav och att tunga fordon ska ha klassen Euro 6 eller högre samt att

arbetsmaskiner inte får vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat. Arbetsmaskiner vars motorer uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om ålderskravet inte är uppfyllt. Kraven enligt ovan omfattar inte tunga tvåvägsfordon och tunga tvåvägsarbetsmaskiner. Vi strävar dock ändå efter att tillämpa kraven på dem också. Här finns också potential för minskning av utsläpp om vi ersätter diesel med HVO, som är fri från palmolja.
Övriga fordon inom Göteborgs Spårvägar, såsom servicebilar och trafikledningsbilar, leasas från Göteborgs Stads Leasing. De drivs idag av både bensin, diesel och el men målet är att efterhand som leasingtiden går ut byta till fossilfria alternativ. Vi har också en fordonspool för arbetsrelaterade resor som så när som på en elhybrid består av enbart elbilar.

Utbildning i miljöanpassad körning

För att ytterligare minska spårvagnarnas energiförbrukning utbildas alla våra förare i ett sparsamt körsätt som minimerar fordonens negativa miljöpåverkan. Spårvagnar har ett lågt rullmotstånd och en ganska stor massa – därmed krävs ett lågt energipåslag för att bibehålla en bra hastighet. Om det är plan mark, rullar vagnen långa sträckor utan att något fartpådrag behöver ges. I nedförslut däremot, måste föraren ligga på broms för att inte vagnen ska få för hög hastighet.

Ansvarsfullt resande

För att begränsa vårt klimatavtryck följer vi Göteborgs Stads resepolicy. I första hand ska vi överväga om resan är nödvändig eller går att ersätta med telefon- eller videomöte. Om vi reser i tjänsten ska vi välja det färdmedel som har minst klimatpåverkan, genomföra resorna på ett kostnadsmedvetet sätt, välja resor och logi som bidrar till att arbetstiden utnyttjas effektivt samt väga in säkerhet och arbetsmiljö. På grund av rådande pandemi ser vi en tydlig minskning av tjänsteresor under året, där flygresorna gått ner med mer än två tredjedelar jämfört med föregående år, från 264 till 84. De flygresor som genomförs är främst till Tyskland, Österrike och Tjeckien för arbete med den nya spårvagnsmodellen, M33. Under 2021 spår vi ett fortsatt lågt resande till följd av pandemin, men också genom att projektet med M33:orna närmar sig ett slutskede.

Energieffektivisering i anläggningar och lokaler

Under 2019 såldes våra depåer till Västfastigheter som nu är ansvariga för att driva och genomföra energioptimeringar. Det innebär att samtliga tunga tekniska installationer som ventilationsaggregat, undercentraler, maskindrivna portar, fast belysning och hissar tillhör dem. Under första kvartalet 2021 ska Västfastigheter presentera sin underhållsplan och först då får vi mer information för att besluta vilka åtgärder inom energieffektivisering vi själva kan utföra.