Bättre miljö med färre kemikalier

I Göteborgs Stads kemikalieplan finns målet om Giftfri miljö som innebär att Göteborg ska vara så giftfritt att människor och miljö inte påverkas negativt. Därför tillämpar vi försiktighets- och produktvalsprincipen vid införande av nya kemiska produkter och utfasning av befintliga.

Substitution av kemikalier

Under 2019 har vi arbetat vidare mot målet att inte använda några utfasnings- eller hormonstörande ämnen på SIN-listan, i egen verksamhet eller genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet från och med 2020. Vi kontrollerar samtliga kemiska produkter som tas in i verksamheten. För befintliga produkter, som inte uppfyller våra krav, finns en substitutionsplan där vi arbetar för att ersätta dem med bättre alternativ.

I arbetet med att ersätta produkter med utfasningsämnen genom inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet har vi under året skapat förutsättningar för att följa upp vilka kemiska produkter entreprenörer använder när de utför arbeten för oss. För att kunna ställa kravet i upphandlingar att produkter med utfasningsämnen inte ska användas vid inköpta tjänster och i entreprenadverksamhet krävs det ett strategiskt beslut på ledningsnivå. Frågan ska utvärderas under 2020.

Ersättning av utfasningsämnen

I vissa fall krävs riskbedömningar med tester, analyser och överväganden kring kvalitet och säkerhet när produkter ska ersättas. Används produkten till exempel på spårvagnarna, kan ett byte påverka trafiksäkerheten.

I slutet av 2019 hade Göteborgs Spårvägar en enda produkt kvar i verksamheten som innehåller ett utfasningsämne. Den används för att limma fast ett handtag på förarrutan och just nu testas en ersättare som redan används i verksamheten. Om produkten håller måttet, har vi nått vårt mål om att inte använda några utfasningsämnen i vår verksamhet. För närvarande har vi 10 produkter kvar att substituera som innehåller hormonstörande ämnen på SIN-listan. Det prioriteras under 2020. Arbetet med att minimera produkter pågår ständigt som en del i vårt miljöarbete.

Färre fordonstvättar för minskade utsläpp

Göteborgs Spårvägar är en anmälningspliktig verksamhet. I två av våra depåer har vi fordonstvättar. För att säkerställa att vattnet vi släpper ut är tillräckligt rent, tar vi årligen prov på utgående vatten från fordonstvättarna. För 2019 liksom för tidigare år har provtagningen visat goda resultat utan anmärkning.

Under 2018 inledde depå Majorna ett projekt där vi testar att tvätta vagnarna vid behov istället för varje dygn. Hittills har de nya arbetssätten bidragit till minskad förbrukning av vatten och kemikalier samtidigt som energiåtgången minskar, då tvätten inte startas lika många gånger. Under 2017 förbrukade depå Majorna 4 200 liter tvättmedel och 2019 har förbrukningen minskat till 630 liter.

Utsläpp till vatten

Under året har vi även genomfört provtagningar på andra ställen för att säkerställa att vattnet vi släpper ut till det kommunala avloppsnätet ligger under gällande varningsvärden. De visar att allt vatten vi släpper ut från depå Rantorget är rent, förutom från en mindre detaljtvätt. Rutinerna för vad som tillsätts i detaljtvätten har setts över och vi har förändrat arbetssätten. Bland annat tillfördes golvskurvatten, vilket visade sig ligga över värdena. Vattnet passerar numera vår reningsanläggning och vi har även säkerställt att den klarar av att rena golvskurvattnet. En ny provtagning av detaljtvättens vatten genomförs under kvartal 1 2020.

Städning med ultrarent vatten

Från oktober till december 2019 har vi utvärderat städning av spårvagnar med ultrarent vatten. Målet är att nå ett bättre resultat samt att använda färre kemiska produkter vid städning. Testerna utfördes i förarhytten, främst på instrumentpanelen och glasade ytor. Efter testperioden gjordes en utvärdering och vi är nöjda med resultatet på mindre ytor, men inte på de större. Beslutet i nuläget blev därför att inte införa ultrarent vatten för städning utan att fortsätta enligt vår tidigare process.

Riskbedömning för att förhindra miljöolyckor

För att förhindra miljöolyckor, där läckage från fordon når våra dagvattenbrunnar, har vi under hösten gjort en riskbedömning och inventering av antalet dagvattenbrunnar och befintliga brunnskuddar på våra anläggningar. Då flertalet brunnskuddar var i dåligt skick ersätter vi dem under 2020 samt kompletterar med nödlägeslådor till våra anläggningar. Vi ska också tydliggöra placering av brunnskuddar och nödlägeslådor, då våra depåområden är stora. De dagvattenbrunnar som finns på depåområden som saknar en gul markering målas för att synliggöras. För att det ska vara tydligt hur vi ska agera vid miljöolyckor har vi även skapat en rutin för detta.