Stadsrevisionens granskning pekar på viktiga åtgärder för Göteborgs Spårvägar

Stadsrevisionens granskning pekar på viktiga åtgärder för Göteborgs Spårvägar

– Trots att policys, riktlinjer och regelverk finns på plats genom stadens styrsystem och lokala anvisningar har efterlevnaden brustit i flera fall, säger Nils-Gunnar Ernstson, tillförordnad vd på Göteborgs Spårvägar sedan den 1 september 2018. Det är inte acceptabelt, därför har vi inlett ett rejält omtag med kraftfulla åtgärder. Vi har också viktiga utmaningar att ta hand om inom arbetsmiljö, framförallt för våra medarbetare i trafiken.

Stadsrevisionen lämnar i sin granskning av Göteborgs Spårvägars verksamhet 2018 allvarlig kritik inom arbetsmiljö samt för bolagets brister i efterlevnad av gällande regelverk. Stadsrevisionen tar även upp brister i bolagets interna styrning och kontroll med anledning av de visselblåsanmälningar som rapporterades under 2018.

Att medarbetare har vänt sig till stadens visselblåsarfunktion och inte fått gehör i den egna organisationen ser Nils-Gunnar Ernstson som brist på tillit och respekt mellan ledning och medarbetare.

– Göteborgs Spårvägar ska självklart vara en öppen organisation, där man som medarbetare ska lyfta det som inte fungerar till sin chef. Samtidigt har vi ett ansvar för att säkerställa och förbättra systematiken för hur synpunkter, avvikelser och förbättringar tas om hand och följs upp, säger Nils-Gunnar Ernstson.

Stadsrevisionen har också granskat det systematiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet inom spårvagnsdriften, där brister med koppling till arbetssituationen i trafiken, fackliga samverkanssystem samt internkommunikation redovisas.

– Vi ökar fokus på den pressade arbetssituation som våra medarbetare i trafiken känner av på grund av den trafiksituation som råder i Göteborg. Det handlar om körtider och förseningar, men vi har också utmaningar när det gäller rekrytering och bemanning, säger Nils-Gunnar Ernstson. Vi har också en pågående dialog med våra fackliga parter Kommunal Väst och Vision kring de oklarheter som råder i våra samverkanssystem.

Åtgärder i samband med ny organisering av spårvagnsverksamheten
Under hösten 2018 har Göteborgs Spårvägar inlett program med åtgärder kring styrning, ledning och uppföljning, där bolagets chefer är nyckelpersoner. Samtidigt pågår arbetet med den nya koncernstrukturen med anledning av avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad avseende den nya organiseringen av spårvagnsverksamheten.

– Parallellt med att vi sätter den nya organisationen utvecklar vi en kraftfull handlingsplan för att säkerställa styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten i linje med stadsrevisionens rekommendationer, säger Nils-Gunnar Ernstson. Vi behöver återupprätta stoltheten med att vara en viktig medarbetare i en verksamhet som har stor betydelse för göteborgarna varje dag, året om.

För ytterligare information kontakta:
Nils-Gunnar Ernstson, tillförordnad VD, Göteborgs Spårvägar AB, telefon 070-607 35 67
Annette Johansson, kommunikationschef, Göteborgs Spårvägar AB, telefon 072-200 99 39