I höstas beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder och bolag inom staden ska införa verksamhetsspecifika klimatmål. De ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och miljömålet Begränsad klimatpåverkan. För att vi ska kunna sätta klimatmål som ligger i linje med detta, behöver vi initialt utöka beräkningen av vårt klimatavtryck för att därefter reducera de områden där vår klimatpåverkan är som störst.

Vi beräknar vårt klimatavtryck utifrån standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) – en global standard för mätning, hantering och rapportering av utsläpp av växthusgaser. Tidigare har klimatavtrycken bestått av vår direkta klimatpåverkan från egna och leasade fordon (Scope 1) samt vår indirekta klimatpåverkan i form av förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla (Scope 2). Nu tar vi ett helhetsgrepp och gör en betydligt mer omfattande redovisning där vi kompletterar med beräkningar inom inköpta varor, kapitalvaror och tjänster samt transporter, distribution och avfallshantering (Scope 3 enligt A Corporate Accounting and Reporting Standard). I och med att omfattningen av Scope 3 utökas, går inte resultatet att jämföra med tidigare år.

Under hösten genomfördes en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka områden i vår verksamhet som genererar klimatavtryck. Vi har beslutat att bokföra utsläppen utifrån ett operationellt perspektiv istället för ett finansiellt, då vår verksamhet bygger på operativt arbete på spårvagnar och spårvägsanläggning som vi själva inte äger men kan påverka. Vi inledde arbetet med att beräkna vårt klimatavtryck genom att analysera verksamheten för hitta de främsta fokusområdena, där vi kan minska vår påverkan och uppnå 1.5 graders målet. Vårt största klimatavtryck kommer från inköp av varor och tjänster i form av räl, fordonsartiklar och större investeringar som passersystem, inbrottslarm och GPS-utrustning. .