Kollektivtrafik – ett bra miljöval

Genom att driva en väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik bidrar vi dagligen till att miljön i och omkring Göteborg påverkas i positiv riktning. För att det ska vara möjligt arbetar vi ständigt med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan utifrån de lagar, regler och krav som vår verksamhet regleras av.

Göteborgs Spårvägars bussbestånd består av 28 elhybridbussar och 26 gasbussar, samtliga med Euro 5-klassning och med en mycket hög miljöprestanda. Elhybridbussarna drivs med RME i kombination med el vilket ger kraftigt minskade emissioner och andelen förnyelsebar råvara blir i kombination med inköp av så kallad ”Bra-miljöval-märkt el” nära 100 %. För att minimera gasbussarnas miljöpåverkan köper vi till 85 % in ”Bra-miljöval-märkt gas”. Bussarna är även utrustade med katalysatorer.

Till våra spårvagnar använder vi enbart ”Bra miljöval-märkt el”, det vill säga endast el från förnyelsebara energikällor som vatten, vind, sol och biobränsle. Och för att få en behaglig och mjuk gång används ett speciellt kurvsmörjnings-system där så miljövänliga smörjprodukter som är praktiskt möjligt ingår.

Vår största negativa miljöpåverkan är kopplad till drift och underhåll av våra fordon, framför allt emissioner, avfalls- och kemikaliehantering, klottersanering och fordonstvätt samt banunderhåll. Ambitionen är att all drift, underhållsarbete och anläggningar ska utföras på ett miljöriktigt sätt och genom ett systematiskt arbetssätt, baserat på ständiga förbättringar i våra verksamhetsledningssystem, möter vi de krav som finns i miljöstandarden ISO 14001.

I våra bolag har vi flera anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken. Här ingår större verkstadsdepåer, kemikaliehantering, måleri, hantering av motorbränsle samt fordonstvättar. Alla våra verksamheter följs regelbundet upp såväl internt som externt vid revisioner från certifieringsorgan och från Västtrafik.