Fokus på trygga och säkra spårvagnsresor

Vi vill att våra resenärer alltid ska kunna känna sig trygga och säkra när de väljer att åka spårvagn. Spårvagnen är också de flesta av våra medarbetares arbetsmiljö. Dag som natt. Varje dag. Därför kan är säkerhet ett prioriterat område och ett av Göteborgs Spårvägars ledord.

Tillsammans med flera andra trafikbolag deltar vi bland annat i Västtrafiks projekt med trygghetsvärdar. Dessutom genomför Göteborgs Spårvägar, i samarbete med Västtrafik och organisationen Tryggare Sverige, ett projekt som går ut på att skapa trygghet under hela resan. Inledningsvis har vi genomfört en analys på Järntorget och Drottningtorget som ska mynna ut i olika åtgärdsförslag kring hur hållplatserna ska upplevas mer säkra och trygga.

Tryggare lösningar kring hot och våld

Våra förares säkerhet och trygghet har högsta prioritet och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på området. Under våren 2020 får alla förare nya larm som även säkerställer tillgång till larm utanför förarhytten. Vi utvecklar också vårt omhändertagande av förare som utsätts för hot eller våld.

Därutöver förtydligar vi processen kring hur vi agerar efter en händelse där en förare blivit utsatt för hot eller våld. Utifrån förarnas egen bedömning ska de alltid ha möjlighet avlösas eller tas ur tjänst. Därefter ska de genomgå ett första avlastande samtal med sin gruppchef eller en driftledare. I samtalet får föraren dels möjlighet att börja bearbeta händelsen, dels erbjudande om möjlighet till fortsatt stöd. Gruppchefen ska även stödja föraren vid anmälan av händelsen i vårt tillbuds-och olycksrapporteringssystem LISA.

Människan bakom uniformen

Ett sätt att bidra till en säkrare arbetsplats för våra spårvagnsförare – och att öka kännedomen om Göteborgs Spårvägars verksamhet – är samarbetet med Människan bakom uniformen (MBU). Syftet är att ge ungdomar möjlighet att lära känna människor från olika uniformsyrken som Räddningstjänsten, Polisen och Göteborgs Spårvägar. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ungdomarna under kepsen. Vårt samarbete sedan 2016 är mycket givande för båda parter.

Säker på och kring spårvagnen

Transportstyrelsen ger tillstånd för spårvagnstrafiken och följer upp att vi bedriver ett trafiksäkert arbete. De gör återkommande revisioner av vår trafik- och säkerhetsstyrning. Vi styr verksamheten med stöd av Säkerhetsordningen (SÄO) som är vårt interna regelverk kopplat till trafiksäkerheten. Utöver grundutbildningen deltar alla, inklusive spårvagnsförare, i minst en dags säkerhetsutbildning varje år. Tillsammans med trafikkontoret i Göteborgs Stad, som äger spår och ledningar, följer vi upp platser där det sker många tillbud och olyckor för att genomföra förebyggande åtgärder och öka säkerheten.

För att bättre nå ut och ta tillvara på synpunkter kring säkerhet och skapa en tryggare vardag för våra spårvagnsförare, arrangerar vår säkerhetsavdelning träffar där förarna får möjlighet att ställa frågor och få svar kring säkerhet. Syftet är att öppna dialogen kring en tryggare och säkrare vardag för våra förare. Under 2019 har trafiksäkerhetsavdelningen dessutom medverkat i alla arbetsplatsträffar för spårvagnsförare, för att skapa ytterligare utrymme för information och frågor.

Trafikomläggningar bidrar till ökade risker

Till följd av en mängd byggnationer i staden påverkas trafikmönstren, något som har inneburit större ansträngningar i spårvägstrafiken. Ökningarna av olyckor har framförallt skett mellan spårvagn och buss samt mellan spårvagn och lastbil till följd av att fler bussar, lastbilar och bilar kör i spårvagnsspåren i gatumiljön.

Utveckling av trafiksäkerhetsmål

Inför 2019 omarbetades våra trafiksäkerhetsmål för spårvagnstrafiken. Förändringarna är kopplade till de infrastrukturella förändringarna i Göteborg och ska förenkla möjligheter att genomföra åtgärder kopplade till trafiksäkerhet.

Under 2019 minskade vägtrafikolyckorna något, men vi nådde inte målet som var satt till en tioprocentig minskning. Vi samarbetar med trafikkontoret i Göteborgs Stad för att ta fram ytterligare åtgärder för att minska olyckorna. Antalet urspårningar minskade med 4 procent, 12 av 18 urspårningar skedde i anslutning till våra depåer.
Antalet kollisioner mellan spårvagnar kvarstår på noll.