Nöjdare kunder trots trafikstörningar

Västtrafik gör årligen flera undersökningar ombord på för att ta reda på vad resenärerna tycker om sin spårvagnsresa. Trots sjunkande punktlighet och att det har varit trångt ombord var 95 (93,3) procent av våra resenärer nöjda med sin resa under 2019.

Områden som har sjunkit i kundmätningarna under året är framförallt punktlighet och renlighet ombord. Inom båda områdena arbetar vi med olika insatser, som har höjt nöjdheten i slutet av året.

Infrastrukturprojekt påverkar punktligheten

Varje månad mäter vi punktligheten i våra leveranser. Området påverkas kraftigt till följd av de många stora infrastrukturprojekt som pågår i Göteborg. Trots det är 88,5 procent av våra resenärer nöjda med punktligheten enligt tidtabell. Det är en ökning på nästan 3 procentenheter sedan föregående år. En del i resultatet kan vara att förståelsen hos resenärerna ökat i takt med kännedomen om trafiksituationen till följd av alla byggprojekt.

Tillsammans med Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad samverkar vi för att förbättra framkomligheten utifrån de nya förutsättningarna. Ett framgångsrikt samarbete under året har varit att vi oftare haft vår trafikledning ute i trafiken, tillsammans med Västtrafiks övriga operatörer, för att lösa upp trafikknutar som bildats.

För att minska effekterna för resenärerna, vid till exempel ban- och ledningsarbeten, sätter vi in extra trafik och genomför trafikomläggningar vid större planerade händelser där det är möjligt. Vi samarbetar också med trafikkontoret för att trimma trafiksystemet med tydliga signaler och skyltningar för att ytterligare underlätta resandet.

Ökade insatser för rena spårvagnar

Under hösten såg vi över rutinerna av den ordinarie städningen, där vi bland annat valde att öka bemanningen med ytterligare medarbetare. Vi startade också projektet Skönhetsstyrkan, som genomför riktade insatser på vagnar ute i trafiken.

Tillgängligheten på våra fordon

Kollektivtrafiken finns till för alla stadens invånare ska ha möjlighet att komma ut i samhället. Därför är tillgänglighet, inte minst den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken, ett prioriterat arbete för Göteborgs Spårvägar.

Majoriteten av våra spårvagnar har låggolv. Antalet låggolvsvagnar ökar när den första av Göteborgs nya spårvagnar kör ut i trafik våren 2020. Totalt levereras 40 spårvagnar fram till våren 2022. Den pågående renoveringen av M32-vagnen bidrar också till att antalet låggolvsvagnar ökar.

Men vi lever fortfarande med spårvagnar från 1960- och 1970-tal som har höga trappor och är svårtillgängliga. För att underlätta att alla resenärer ska kunna åka med våra spårvagnar, arbetar vi kontinuerligt med att blanda äldre pedalvagnar med trappa (M28 och M29) och nyare spårvagnar med låggolv (M31 och M32) i trafiken. I den mån det är möjligt planerar vi för att minst varannan vagn på en linje ska vara tillgänglighetsanpassad eller att motsvarande sträcka täcks av vagn med låggolv från annan linje. Tillgänglighetsfrågor ingår i våra förarutbildningar, både teoretiskt och praktiskt.