Integritetspolicy

Uppdaterad 2018-12-20

Vi på Göteborgs Spårvägar AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg. Den gäller när du använder våra tjänster eller på något sätt är i kontakt med oss.

 

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men också uppgifter om IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Göteborgs Spårvägar AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs samt säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Göteborgs Spårvägar AB har rätt att behandla personuppgifter om:

 • Du har lämnat ditt samtycke eller
 • Behandlingen är nödvändig för att
  • fullgöra ett avtal.
  • fullgöra en rättslig förpliktelse.
  • skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person
  • utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning
  • ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Vill du kontakta Göteborg Spårvägar AB anonymt eller har skyddad identitet får du inte lämna med några personliga uppgifter, då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling.

 • Direkt från dig – när du lämnar någon form av information till Göteborgs Spårvägar AB.  Exempelvis om du ingår avtal med Göteborgs Spårvägar AB, lämnar kundsynpunkter eller liknande
 • Från någon annan källa – ibland händer det att Göteborgs Spårvägar AB får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan handla om uppgifter från din kommun, Transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel kreditupplysning och adressuppdatering.

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, personnummer, hälsouppgifter vid anställning och annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Göteborgs Spårvägar har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

 

Dina personuppgifter används av Göteborgs Spårvägar AB och personuppgiftsbiträden vid Göteborgs Spårvägar AB .

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Göteborgs Spårvägar AB.

Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster eller någon annan nödvändig tjänst.

Göteborgs Spårvägar AB lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Göteborgs Spårvägar AB måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Göteborgs Spårvägar AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med.  Göteborgs Spårvägar sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för bolaget och som godkänts av regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Göteborgs Spårvägar AB får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas.

Rätt till tillgång:På Göteborgs Spårvägar AB är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Vi behöver det för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:Om dina uppgifter hos Göteborgs Spårvägar AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:Du kan begära att Göteborgs Spårvägar AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Göteborgs Spårvägar AB inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det går.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begräsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsande syften.

Rätt att göra invändningar:Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Göteborg Spårvägar AB.

Rätt till dataportabilitet:Om behandling av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Göteborg Spårvägar AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.  Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Göteborg Spårvägar AB kan neka.

Om du har lämnat ett samtycke för en viss behandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. Göteborgs Spårvägar AB strävar alltid efter att bara överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. Om vi mot förmodan behöver överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig eller om det har uppgetts särskilt i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, ser vi alltid till att det landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

Göteborgs Spårvägar AB webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

Så hanterar Göteborgs Spårvägar AB cookies

 

Uppdatering av den här integritetspolicyn sker löpande på www.goteborgssparvagar.se

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till Göteborgs Spårvägar AB, Box 424 401 26 Göteborg eller e-post info@sparvagen.goteborg.se

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämna därefter besked till den som fört fram klagomålet, se datainspektionen.se