Effektivare användning av energin

Göteborgs Spårvägar följer Göteborgs Stads delmål Minskad energianvändning och Energieffektiviseringsstrategin. Vi omfattas även av Lagen om energikartläggning och genomför kartläggningar av energianvändning i verksamheten. Den största delen kommer från underhåll av fordon samt anläggningsarbete som ska drivas med så effektiv energianvändning som möjligt.

En hållbar fordonsflotta

Våra spårvagnar drivs med förnybar el märkt med Bra miljöval. Arbetsfordon inom Banteknik följer Gemensamma entreprenadkrav i Göteborg, vilket innebär att lättare fordon ska uppfylla Euroklass 5 eller senare Euro-krav och att tyngre arbetsfordon ska ha klassen Euro 6 eller högre. Vi har också en fordonspool för arbetsrelaterade resor som framförallt består av elbilar.

Energieffektivisering i anläggningar och lokaler

Vi arbetar aktivt med insatser för att effektivisera och sänka energianvändningen i våra större anläggningar med stöd av externa leverantörer. Ett av våra miljömål är att till 2023 energieffektivisera 865 MWh i depå Rantorget jämfört med 2017 års nivå, vilket motsvarar 16 procent av anläggningens totala användning av energi.
Under 2018 startade vi ett program där vi ersätter lysrörsarmaturer med LED-armaturer, där vi i första steget sparar 128 169 kWh per år. Eftersom depåerna har sålts till Väst fastigheter under året drivs program för energioptimering av den nya ägaren.

Miljö- och energikrav vid investeringar

I de delar av verksamheten där vi kan påverka energianvändningen, effektiviserar vi bland annat genom att ställa tydliga teknikkrav vid investeringar i nya fordon. Vi bedömer att vår nya spårvagn M33 ska förbruka nästan 30 procent mindre energi per passagerare än modellen M32. Leverantören har lagt ner ett stort arbete på att minska energiförbrukningen och återanvända värme från kylningen av traktionsmotorerna för att värma upp kupén. Tack vara de tekniska lösningarna och utformningen av fordonet, genererar M33:an dessutom betydligt lägre bullervärden än befintliga fordon.

Utbildning i miljöanpassad körning

Alla våra förare utbildas i ett körsätt som minimerar fordonens negativa miljöpåverkan. Spårvagnar har ett lågt rullmotstånd och en ganska stor massa – därmed krävs ett lågt energipåslag för att bibehålla en bra hastighet. Om det är plan mark, rullar vagnen långa sträckor utan att något fartpådrag behöver ges. I nedförslut däremot, måste föraren ligga på broms hela tiden för att inte vagnen ska få för hög hastighet.

Insatser för begränsning av koldioxid

Ett av delmålen till Göteborgs Stad mål Begränsad klimatpåverkan, är minskade utsläpp av koldioxid. Göteborgs Spårvägars insatser omfattar bland annat en ökad andel miljöfordon, fordonspool och riktlinjer för resande.

Göteborgs Spårvägars största post för energiförbrukning är elförsörjning till spårvagnarna. Vi köper all el märkt med Bra miljöval, vilket innebär att vi inte har några utsläpp av koldioxidekvivalenter. Vi har möjlighet att reducera ytterligare utsläpp om vi går över till att köpa fjärrvärme märkt med Bra miljöval. Den tredje största posten för utsläpp av koldioxidekvivalenter är dieselförbrukning från våra tunga arbetsfordon inom Banteknik. Här finns också potential för minskning av utsläpp om vi ersätter diesel med HVO.