Flera åtgärder för minskat buller

För att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ till bilen måste den köras nära bostäder och arbetsplatser, vilket leder till ökade störningar. I vår verksamhet orsakas buller främst av våra fordon och underhåll i spår, ledningar och signalsystem. Vi utvecklar ständigt våra åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Underhåll ska påverka så lite som möjligt

Underhållsarbete som vi utför på spår, kontaktledning och signalsystem orsakar buller, framförallt från fordon och arbets-maskiner i samband med underhåll av spår. Bullrande arbeten ska i första hand planeras in dagtid, men de kan förekomma nattetid och då även i bostadsområden. Vid alla planerade arbeten informeras närboende innan arbetet startar. För att sänka ljudnivån ersätter vi löpande maskiner och annan utrustning.

För att minska gnissel i spåren och sänka bullernivåerna har vi under 2019 gjort nyinstallationer av smörjstationer i Kungstens vändslinga och i Majorna, vid utfarten från depån. Den nya Ringödepån har utrustats med smörjstationer både i kurvorna vid infarten och inne på depåområdet. Vi har även moderniserat och byggt ut smörjstationerna vid Axel Dahlströms torg och Ånäsvägen med nya moderna effektiva stationer som ger möjlighet till fler smörjpunkter. I december 2019 fanns totalt 40 smörjstationer i drift i spårvägsnätet. Under 2020 planeras installation av ytterligare fyra stationer.

Bullerdämpningsfilm

Göteborgs Spårvägar har under hösten installerat Top of Rail på ytterligare fem spårvagnar och idag har sammanlagt 28 vagnar av modell M32 samma system. Top of Rail lägger ut en tunn bullerdämpningsfilm på rälshuvudet för att dämpa de ljudfrekvenser som uppstår mellan spårvagnshjul och rälshuvud, vilket orsakar högfrekvent hjulskrik som uppstår i kurvor. Ljudmätningar ombord visar att Top of Rail minskar kurvgnisslet med upp till 80 procent. För närvarande pågår också utveckling av ett lyssningssystem ombord på vagn för att verifiera effekten av genomförda gnisseldämpande åtgärder. Den nya spårvagnen M33 är utrustad med både fläns- och farkantssmörjning och Top of Rail.